دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و طبع 16 قلم مواد جاپی ضرورت آمریت های دفتر ریاست - سیاست پولی – عملیات بانکی – نظارت مالی و مرکز تخلیل و راپور های مالی

Publish Date: Mar 11, 2019

Closing Date: Apr 01, 2019

Tender Document: Download DocumentDescription:

دعوت به  داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و طبع 16 قلم مواد جاپی ضرورت آمریت های دفتر ریاست -  سیاست پولی – عملیات بانکی – نظارت مالی و مرکز تخلیل و راپور های مالی

 

شماره دعوت به دواطلبی : DAB/98/NCB/G14

برای معلومات بیشتر فایل PDF را از لنک بالا دانلود نماید.