لیلام اسعار

تاریخ : 22 April 2019

FX Auction
مقدار اعلان شده 30000000
Amount Auctioned selling (USD) 20150000
تاریخ 22 April 2019
بالا ترین نرخ 77.65
Cut-off rate 77.62
اوسط 77.6072
کوچکترین نرخ 77.15