اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی
پُست اقتصاد دان ساحوی زون جنوب غرب آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: اقتصاد دان گرید: هشتم نوع استخدام: دایمی وظایف و مسئولیت ها : • هماهنگی و کار روی ترتیب و تنظیم برنامه های تحقیقاتی در همکاری...
Apr 06, 2019 -
اعلان کاریابی
پُست مدیراجرائیه دفتر مشاوریت حقوقی به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: مدیر اجرائیه دفتر مشاوریت حقوقی گرید: ششم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها : • تکثیر طرز العمل ها، مکاتیب، تصاویب، احکام ریاست و سایر اسناد...
Apr 06, 2019 -
دورۀ کارآموزی
د افغانستان بانک منحیث نماینده مالی، بانکداری و مشاور دولت با در نظر داشت اصل ماده پنجم استراتیژیک خویش که اداره جمعی سالم میباشد، وجایب و مکلفیت های مشخص را در این راستا دنبال نموده که از آن جمله با ساخت پالیسی دوره پرکتیک فراهم نمودن زمینه دوره...
Aug 07, 2016 -