اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی
پُست مدیراجرائیه دفتر مشاوریت حقوقی به رقابت آزاد سپرده میشود. نام پُست: مدیر اجرائیه دفتر مشاوریت حقوقی گرید: ششم نوع استخدام : دایمی وظایف و مسئولیت ها : • تکثیر طرز العمل ها، مکاتیب، تصاویب، احکام ریاست و سایر اسناد...
Apr 06, 2019 -