مصاحبۀ محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک ، با برنامه آیینۀ شهر تلویزیون ملی درمورد تفکیک پول های نامناسب از مندرس

محترم  محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک به تاریخ 30 جدی سالروان مصاحبۀ را در مورد تفکیک بانکنوتهای مندرس از نامناسب، با برنامۀ آیینۀ شهر تلویزیون ملی افغانستان  انجام داده است که متن مختصرآن را قرار ذیل ارائه می کنیم:

سوال:  لطفاً درمورد پولهای نامناسب و مندرس معلومات دهید ؟

جواب: در این اواخر درمورد تعویض پول های مندرس و پول های نامناسب سؤ تفاهم ایجاد شده است، طوریکه هموطنان عزیز ما فکر میکنند  که گویا بعداز تاریخ 31  اسد 1396پولهای مندرس فاقد اعتبار اعلان میشود. اما برای معلومات ایشان باید گفت که هموطنان عزیز باید بانکنوتهای مندرس را از  بانکنوتهای نامناسب تفکیک نمایند، پول مندرس به پولهای گفته میشود که بنابر کثرت  استفاده در داد وستدد روزانه فرسوده گردیده و یا پاره میشود. این دسته پولها در هر وقت وزمان بدون کدام محدودیت توسط صرافان، بانکهای تجارتی ونمایندگی های د افغانستان بانک در سراسر کشور تعویض می گردد، دراین مورد باید همشهریان محترم  هیچگونه تشویش نداشته باشند. در این میان، پول های نامناسب با در نظر داشت ماده (3 ) قانون د افغانستان بانک به بانکنوتهای گفته میشودکه روی آن نوشته ویا نقاشی شده باشد، مهر خورده ویا سوراخ تسلسلی داشته باشد، بانکنوت که شسته شده باشد ویا از اثر پاشیدن تیزاب وسایر مواد کیمیاوی دیگر تخریب شده باشد ویاماده چسپدار روی بانکنوت بکار رفته باشد.

این دسته از بانکنوتها تا آخر ماه اسد 1396 توسط همه نمایندگی های د افغانستان بانک و بانکهای تجارتی و صرافان، بدون هیچ نوع کمیشن در سراسر کشور تعویض و مبادله می گردد و بعد از تاریخ ذکر شده پول های نامناسب مصادره میگردد.

سوال: هموطنان ما  شکایت  دارند که بانکهای خصوصی بانکنوتهای نامناسب را نمیگیرند؟

جواب: بانکها مکلف هستند تا پولهای مندرس و نا مناسب را جمع آوری نمایند، ما طی جلسۀ جدا گانه که با روئسای بانکهای خصوصی داشتیم اکیداً هدایت دادیم تا این دسته بانکنوتها را جمع آوری وبه  د افغانستان بانک تحویل نمایند.

سوال: لطف نموده  در زمینۀ برنامه های آگاهی  عامه در قسمت حفظ ونگهداشت وترویج استفاده از افغانی معلومات دهید؟

جواب: د افغانستان بانک  بگونه همه سالۀ برنامه تنویری را در قالب طرح جامع تبلیغات تهیه نموده وبا استفاده از سایت وشبکه های اجتماعی د افغانستان بانک، مجله بانک، رسانه های صوتی و تصویری در سراسر کشور نصب بلبوردها و اوراق تبلیغاتی، بوکلیت و بروشور ترویج و حفظ ونگهداشت، نشست با اتحادیه صرافان و ملا امامان مساجد، و ارائه پریزنتیشن برای متعلمین مکاتب، تنویر سازی نموده است.

 از هموطنان عزیز تقاضا مینمایم که در زمینه حفظ و نگهداشت پول ملی توجه جدی نموده و نگذارندکه قبل از موعد آن فرسوده و از دوران باز ماند.