طرزالعمل کمیسیون عالی جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم، تصویب شد

کابل، 7 حمل 1398- دومین جلسه همکاری کمیسیون عالی جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم، در دفتر مرکزی دافغانستان بانک راه اندازی گردید. هدف از تدویر این جلسه، تصویب طرزالعمل جلوگیری از پولشویی، ازبین بردن منابع تمویل تروریزم، قاچاق پول و جلوگیری از جرایم مالی بود.

این کمیسیون به اساس ماده 33 قانون مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم به اشتراک 10 اداره دولتی ایجاد شده که اجراات شان را در بخش جلوگیری از تمویل تروریزم و پول شویی با همکاری و هماهنگی بهتر انجام خواهند داد.

محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک و رئیس کمیسیون عالی هماهنگی جلوگیری از پول شویی و تمویل تروریزم حین تصویب طرزالعمل گفت که بر اساس طرزالعمل، وظیفه اصلی این کمیسیون جلوگیری از تمویل تروریزم و پول شویی، نظارت و بررسی از طرزالعمل ایجاد شده،  ارزیابی پیشنهادات و تعدیلات  و هماهنگی بهتر در ارزیابی خطرات پولشویی، دانسته میشود.

محترم صدیق افزود که به اساس این طرزالعمل کمیته کاری وظایف خود را آغاز نموده و در صورت ضرورت موضوع را با کمیسیون در میان گذاشته و در مرحله بعدی، کمیسیون جهت پیش برد امور، تدویر جلسه می نماید.

قابل ذکر است که در این جلسه  علاوه بر رئیس کُل د افغانستان بانک، نماینده گان وزارت های مالیه، عدلیه، امور خارجه، امور داخله، مبارزه با مواد مخدر، لوی څارنوالی، شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی  و اعضای  هیئت رهبری مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان هم اشتراک ورزیده بودند.