بانکنوت های مندرس در زون مرکز حریق گردید

کابل، 14 حمل 1398 – بر اساس ماده 39 و 42 قانون د افغانستان بانک 1 میلیارد و 785 میلیونه 7 صد هزار افغانی بانکنوت های مندرس جمع آوری شده با حضور داشت هیئت موظف، بعد از شمارش دقیق حریق گردید.

محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک  حین حریق بانکنوت های مندرس گفت که با آنکه عمر بانکنوت های افغانی تا پنج سال وبیشتر از آن در نظر گرفته شده است، اما بسیاری از بانکنوت ها قبل از میعاد معینه آن فرسوده و مندرس می شوند، این مسئله دال برآنست که اکثریت هموطنان عزیز ما حین معاملات خرید و فروش در قسمت حفظ و نگهداشت بانکنوتها توجه جدی ندارند.

معاون دوم د افغانستان بانک از عموم هموطنان خواست تا در حفظ و نگهداشت پول افغانی که در حقیقت یکی از ارزش های ملی ما است،  توجه جدی نموده تا از مندرس شدن زود هنگام و از هزینه چاپ مجدد آن جلوگیری شود.  

قابل یاد آوریست که بانکنوت های مندرس جمعآوری شده  شامل بانکنوت های 500،100،50،20،10،5،2،1 و 1000  افغانگی میشد که با حضور داشت نمایندگان مشرانو جرگه، وزارت عدلیه، وزارت مالیه، نهاد های امنیتی و آمرین شعبات مختلف د افغانستان بانک بعد از بارگیری توسط هیئت مؤظف به کوره های مخصوص انتقال و در یک مرتبه حریق گردید.