آمریت تکنالوژی معلوماتی

معرفی

در شرایط کنونی یکی از موضوعاتیکه به یک اداره اهمیت بیشتر می‌بخشد، استفاده از تکنالوژی معلوماتی است. بانک‌ها و طرز ارائۀ خدمات آنان به شهروندان در سال های اخیر پیشرفت های شگرفی داشته است. اکنون بیشتر بانک‌ها درک کرده اند که توانایی و ظرفیت ارائۀ خدمات بانکی با کیفیت،سریع ، دقیق و کم هزینه وابسته به حدود استفاده از وسایل تکنالوژی معلوماتی می‌باشد.

عملیات بانکی در دهۀ گذشته با استفاده از تکنالوژی پیشرفتۀ محاسباتی و مکالماتی بگونۀ قابل ملاحظه توسعه یافته است. شهروندان کشور ما طور روزمره از طریق انترنت با انجام معاملات، برقراری ارتباطات و اخذ معلومات استفاده بهینه می نمایند. باید یاد آور شد که این آخر کار نیست بلکه تقاضای مردم برای دستیابی به معلومات و سهل سازی روند استفاده از محصولات بانکی بگونۀ فزاینده دوام خواهد داشت. با در نظرداشت این پیشرفت، آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی د افغانستان بانک تلاش نموده است تا با عرضۀ خدمات تکنالوژی، امور محاسبه را سریع، شفاف ومطمئن بسازد و در عین زمان تسهیلات آنرا برای اجرای امور کاری کارمندان فراهم سازد.

اهداف

ارائۀ بهترین خدمات به کارمندان از طریق مودل مرکز خدمات مشتری، ستراتیژی و تأکید روی مودل مدیریت الکترونیکی، تمرکز روی حمایت از نیازمندی های عمدۀ کاری د افغانستان بانک توأم با ظرفیت مناسب تکنالوژی معلوماتی و مکالماتی جهت حمایت از تسریع روند رشد در برابری با کشورهای منطقه، تشریک مساعی و همکاری با تمام مدیریت/آمریت‌ها و با بانک‌های عضو خارجی، سرمایه گذاری ستراتیژیک در عرصۀ تکنالوژی معلوماتی همگام با رهنمودها و دیدگاه‌های ستراتیژیک د افغانستان بانک، تنظیم و هارمونیزۀ اپلیکیشن‌های تکنالوژی معلوماتی جهت حصول ارزش مطلوب سرمایه گذاری های موجود تکنالوژی معلوماتی و مدیریت معلوماتی مصون و جوابگو طبق التزامات قانونی، اهداف آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی را می سازند. 

ماموریت

ماموریت آمریت تکنالوژی معلوماتی را فراهم آوری ظرفیت، تخصص و خدمات تکنالوژیکی تشکیل میدهد که با استفاده از آن سکتور بانکی و د افغانستان بانک توسعه قابل ملاحظه خواهد نمود. مدیریت تکنالوژی معلوماتی با کارمندان مستعد و متعهد خویش خدمات عالی را بمشتریان وکارمندان بانک فراهم می‌کند. در همین حال این  آمریت  با دیدگاه اساسی که دارد درمورد راه‌های حل تکنالوژیکی، امنیت معلومات و انکشاف مداوم در زمینه تکنالوژی معلوماتی اطمینان حاصل می‌کند. آمریت تکنالوژی معلوماتی متعهد است که به ماموریت خویش از طریق نکات ذیل نائل گردد.

  • تمرکز روی تقاضای کاربران تکنالوژی با درک نیازمندی‌های آنان و ارائۀ فرصت‌های که نیازمندی‌های آنان و د افغانستان بانک را برآورده سازد.
  • ارتقای سطح آگاهی کارمندان از چگونگی تطبیق، استفادۀ منابع تکنالوژیکی و تاثیرات آن در روند کاری.
  • ارائۀ خدمات باکیفیت، قابل اعتماد و مؤثر.
  • همکاری با کاربران محترم تکنالوژی معلوماتی در قسمت مصونیت معلومات د افغانستان بانک با استفاده از بهترین روش های پذیرفته شدۀ تکنالوژیکی.
  • رسیدگی بموقع  حین تغییر محصولات تکنالوژی و حل چالش های احتمالی در مطابقت با مفاد قانون.

دیدگاه

آمریت تکنالوژی معلوماتی متعهد به نقش رهبری خویش در راستای تقویت اهداف د افغانستان بانک از طریق اشتراک در حق انتخاب پیشرفت و نوآوری های تکنالوژیکی می‌باشد.

تشکیل

آمریت عمومی تکنالوژی معلوماتی دارای دو معاونیت می‌باشد که بخش‌ های امنیت معلومات، شبکه،اپلیکیشن، توزیع، معاوضه، ادارۀ سیستم سویفت، میز مساعدت و بخش سیستم را مدیریت می‌کند.