افغان یونایتد بانک

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۳۵۰۱
تاریخ جوازدهی : ۴ اکتوبر ۲۰۰۷
سرپرست افغان یونایتد بانک: اشوک کومار
شماره تماس: ۷۹۲۹۹۶۶۰۰(۰) , ۲۰۲۲۰۳۸۳۴(۰) ۹۳+
فکس:  
پوست بکس : ۴۲۵
ایمیل آدرس: coo@afghanunitedbank.com,info@afghanunitedbank.com
ویب سایت: www.afghanunitedbank.com
سویفت AFGUAFKA  
آدرس: چهاراهی طره باز خان، شهر نو کابل- افغانستان