بانک بین المللی افغانستان

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: 11202
تاریخ جوازدهی : 22 مارچ 2004
رییس هیئت عامل: انتونی بارند
شماره تماس: 797902138(0)  0202550100
فکس: 0093(020)2550256
پوست بکس : 2074
ایمیل آدرس: Barnedanthony@aol.com,info@aib.af  
ویب سایت: www.aib.af
سویفت AFIB AF KA
آدرس: بانک بین المللی افغانستان، شهاب الدین وات چهاراهی حاجی یعقوب ، کابل افغانستان