عزیزی بانک

 

نوع بانک: بانک تجارتی خصوصی
نمبر ثبت: ۱۲۴۰۱
تاریخ جوازدهی : ۱۳ جون ۲۰۰۶
رئیس هیئت عامل: سالم امید
شماره تماس:  ۷۹۱۳۳۳۲۲۲(۰)۷۹۷۷۰۰۹۰۰(۰)۹۳+    
فکس: ۲۰۲۱۰۴۴۷۱(۰) ۹۳+ 
پوست بکس : ۲۲۱
ایمیل آدرس: ceo@azizibank.com.af,info@azizibank.af
ویب سایت: www.azizbank.af
سویفت AZBAAFKA
آدرس: عزیزی بانک، چهار راهی زنبق مقابل سفارت ترکیه  کابل – افغانستاان