الفلاح بانک

نوع بانک: : نمایندگی بانک تجارتی خارجی
نمبر ثبت: ۲۱۴۰۱
تاریخ جوازدهی : ۲۱ می ۲۰۰۵
مدیر نمایندگی: نعیم سراج
تماس: ۲۰۲۲۰۳۳۶۳(۰) ۹۳+   ۲۰۲۲۰۳۳۶۲(۰)۹۳ +
فکس:    ۲۰۲۲۰۳۳۶۱(۰) ۹۳+
پوست بکس :  
ایمیل آدرس: Afghanistanbankalfalah.com,kabul@bankalfalah.com
ویب سایت: www.bankalfalah.com
سویفت ALFHAFKA                                                    
آدرس:

شهر نو، خانه نمبر ۲۷۹  سرک دوم، کابل- افغانستان