میوند بانک

نوع بانک: : بانک تجارتی
نمبر ثبت: ۱۳۷۰۱
تاریخ جوازدهی: ۳۱ دسمبر ۲۰۰۸
رئیس هیئت عامل: موکیش ورما
شماره تماس: ۷۰۰۷۰۰۳۰۰(۰)+۹۳
فکس:  
پوست بکس:  
ایمیل آدرس: info@maiwandbank.com
ویب سایت: www.maiwandbank.com
سویفت  
آدرس:

چهار راهی طره باز خان، شهر نو، کابل افغانستان