نوی کابل بانک

نوع  بانک:

بانک تجارتی دولتی

نمبر ثبت: ۱۶۰۰۱
تاریخ جوازدهی : ۱۸ اپریل ۲۰۱۱
رئیس هیئت عامل: آقای خیبر عمرخیل
شماره تماس:  ۷۹۱۶۰۰۷۰۰(۰)۹۳+
فکس:  + ۹۳(۰) ۲۰ ۲۲۰۳۰۹۶
پوست بکس:  
ایمیل آدرس: info@newkabulbank.af, khyber.omerkhail@newkabulbank.af
ویب سایت: www.newkabulbank.af
سویفت KABU AF KA                                             
آدرس: چهاراهی طره باز خان، شهر نو، کابل افغانستان