پشتنی بانک

نوع بانک: بانک تجارتی دولتی
نمبر ثبت: ۱۶۳۰۲
تاریخ جواز دهی: جوزا ۲۶ جون ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: احمد جاوید وفا
شماره تماس:  ۷۴۷۹۵۶۵۰۵(.)
فکس: -
پوست بکس: -
ایمیل آدرس: info@pashtanybank.com
ویب سایت:  javed.wafa@bma.com.af
سویفت PIBA AF KA
آدرس: پل باغ عمومی، کابل افغانستان