• د معلوماتو د ادارې موثریت
  د افغانستان بانک دفعالیتونو په اړه د کارکونکو او بهرنیو اړوندو مراجعو پر لید او اند باندی مثبته اغیزه پریښودل

 • د مالی موسسو پراختیا
  د پیسو او پانګی د بازارونو د پراختیا هڅونه

 • د غوره او ښه ادارې دودول
  له دی ډاډمن کېدل چې د بانک د خطرونو مدیریت ګتور او خپلواکه دی

 • د ظرفیتونو د لوړونی چټکتیا
  د غوره اجراتو لپاره د یوه مناسب چاپیریال او د کاری ابزارو برابرول

 • د پولی سیاست د اغیزی پیاوړتیا
  د الزامی زیرمو، د بازار عملیات او د دی په شان د نورو غیر مستقیمو ابزارو د کارونی لپاره دپولی سیاست د ابزارو د محدودی پراخول.


د افغانستان بانک لیدلوری دهغه مالی مؤسسې لیدلوری دی چې نړیوال غوره فعالیتونه دبیو دثبات ساتلو او دپیاوړی مالی سیستم لپاره پلې کوی، کوم چې دملې اقتصاد دثبات، دپانګې اچونې د وړ شرایطو دجوړونې، دخصوصی سکتور د پراختیا او دپراخې اقتصادی ودې لامل کیږي.

دبیو ثبات ساتل او دیو پیاوړي مالي سیستم جوړول د افغانستان بانک ماموریت ګڼل کیږي.

وروستي خبرونه

نور