د افغان امانتونو د بیمې اداره

د وروستي نړیوال مالي کړکېچ تجربه د دې موضوع اهمیت په ډاګه کړ چې باید د امانت اېښودونکو له سپما څخه ساتنه وشي او د تادیاتي سیستم د غوره فعالیت څخه ډاډ ترلاسه شي . احتیاطي مدیریت او څارنه د ډېرو اړینو ابزارونو په توګه په لومړي سر کې واقع کېږي څو د امانت اېښودونکو پیسې خوندي وساتي، په داسې حال کې چې د امانات د بیمې طرح د خوندیتوب په وروستي کتار کې واقع کېږي.

د افغان امانتونو د بیمې اداره

 د شتمنیو د زیاتولو سره دا اداره د دې وړ ګرځي چې په یوه محدوده موده کې په بشپړه او ډاډمنه توګه فعالیت وکړي او د قوانینو د توشیح کېدو له لومړني ورځې څخه د اړتیا په صورت کې د امانت اېښودونکو د پیسو د بېرته ورکولو لپاره چمتو وسي. دغه اداره د خپلو شتمنیو په زیاتولو سره کوچنیو امانت اېښودونکو ته لا ډاډمنتیا ورکوي چې د هغوی سپماوې خوندي دي او د دې ترڅنګ د رسمي مالي سیستم پراختیا او بانکونو ته د ګټوره پور ورکړې لپاره د سپما د نوي سرچینو زمینه برابروي.

ماموریت

د دې ادارې ماموریت دا دی چې د امانتونو د بیمې له لارې پر بانکي سیستم باندې د خلکو د ډاډمنتیا په برخه کې مرسته وکړي.

لیدلوری

د دې ادارې لیدلوری دا دی چې د امانتونو د یوه ګټوره او اغېزناکه بیمې ادارې په توګه وپېژندل شي او د خپلو ذینفعو ډلو اړتیاوو ته ځواب ووايي.

د امانتونو بیمه څه ته وايي؟

د امانتونه د بیمې سیستم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د دې ادارې د غړي مالي موسسو د دیوالي کېدو په صورت کې د یو معین مبلغ په ورکولو سره د امانت اېښودونکو امانتونه خوندي وساتي.

د افغان امانتونو د بیمې اداره څه ته وايي؟

دغه اداره چې د افغان امانتونو د بیمې ادارې د ۱۳۸۸ کال د وړاندیز شوي قانون له مخې جوړه شوې، په افغانستان کې د امانتونو د ملي بیمې سیستم اداره او تنظیموي.

د امانتونو بیمه ولې مهمه ده؟

د دې ادارې په کړنو سره د افغانانو امانتونه او سپماوې د مالي موسسې یا بانک د دیوالي کېدو په صورت کې خوندي پاتې کېږي. د دې ترڅنګ له مشتریانو سره مرسته کوي چې په هغو بانکونو او مالي مؤسسو کې خپلې سپماوې وساتي چې د افغان امانتونو د بیمې ادارې غړي دي. دا کار د افغانستان مالي سیستم د پیاوړتیا لپاره مهم دی او هر څومره چې مالي نظام پیاوړی کېږي ډېری افغانان ورڅخه برخمن کېږي.

د لازیاتو معلوماتو لپاره دغه وب پاڼې ته مراجعه وکړئ:  http://adic.gov.af/