د ټولو ناظر اداره

بنسټ لیک

د افغانستان بانک د قانون ۲۱ ماده، د افغانستان بانک په اډانه کې د ټولو ناظر د ادارې ( د داخلي څېړنې د دفتر) جوړول او د ټولو ناظر ټاکل تصریح کړي دي.

لید لوری

په یو عصري، اغیزناکه، فعاله او ظرفیته لرونکي ادارې باندې د ټولو ناظر د ادارې (د داخلي څېړنې د دفتر) بدلول څو وکولای شي د افغانستان بانک ټول اجرأت په خپلواکه توګه وڅیړي.

ماموریت

د ټولو ناظر د ادارې (د داخلي څېړنې د دفتر) دندې د نړۍ د غوره او ډېر اغیزناکه معیارونو سره سم د مشورتي، خپلواکه، عیني او بې پرې خدماتو وړاندې کول دي چې د افغانستان بانک د کاري چارو او د داخلي کنټرول د سیستم د کیفیت د ښه والي او لوړوالي په موخه طرحه شوي دي. 

موخه

د داخلي څېړنې اصلي موخه، د بانک د ټولو شعبو د کاري دندو او مسئولیتونه د ترسره کولو او د اړوندې ادارې د عمومي کړنو له بهیر څخه د ملاتړ په موخه د معتبرو او بې پرې معلوماتو وړاندې کول دي.

دندې او مسئولیتونه:

د داخلي کنټرول د سیستم او د کړنو د کیفیت ( د فعالیت، پروګرامونو او پروژو) ارزول او څېړل د ټولو ناظر د ادارې له دندو او مسئولیتونو څخه ګڼل کیږي. چې په لاندې ډول توضیح کیږي:

۱. د مالي او عملیاتي معلوماتو له اعتبار او سموالي څخه د ډاډ ترلاسه کول؛

۲. له قوانینو، مقررو، کړنلارو، پلانونو او پروسیجرونو سره سم د اجرأتو له ترسره کولو د ډاډ تر لاسه کول؛

۳. د افغانستان بانک د وسایلو او ابزارو له موجودیت او د شتمنیو له خوندیتوب او د هغو له فزیکي شتون څخه د ډاډ ترلاسه کول؛

۴. د خطرونو له سم تشخیص او د بانک د ټولو مهمو دندو د خطرونو د ارزونې له ترسره کولو څخه د ډاډ ترلاسه کول؛ 

۵. د ټاکل شويو موخو له پایلو او همدا ډول د دوی له کاري پلان سره سم د شته اجرأتو له پلي کیدو څخه د ډاډ د ترلاسه کولو په موخه د بانک د ټولو شعبو د کړنو او کارکردګیو کتل او څېړل؛  

۶. په اغیزناکه او ګټوره توګه د اجرأتو له ترسره کولو د ډاډ ترلاسه کول او د بانکي خدمتونو په وړاندې کولو کې د کړنو په اغیزناکۍ باندې ټیڼګار کول.   

تشکیلات

د داخلي څېړنې دفتر د ټولو ناظر تر مستقیم مدیریت لاندې فعالیت کوي او د ټولو ناظر د افغانستان بانک د عالي شورا د څېړنې کمېټې ته راپور ورکوي. د ټولو ناظر اداره د خپلو اجرأتو د مخکې بیولو په موخه لاندې برخې لري:

 • د څېړنو ټیمونه
 • د کیفیت د اطمینان سکشن
 • د پلټنې سکشن

۱. د څېړنې ټیمونه

اوس مهال د څېړنې اووه ټیمونه د ټولو ناظر په اداره کې لاندي دندي ترسره کوي:

 • په عالی کچه د څېړنې اجراء کول (په بېلګه ایز ډول)
 • د داخلي څېړنې د کلنۍ پلان د طرح کولو لپاره د مهمو معلوماتو وړاندې کول.
 • د څېړنو غړو ته د روزنیزو پروګرامونو او څارنیزو لارښوونو برابرول.
 • د څېړنو د غړو په مدیریت او همدا ډول په پلان جوړونه، تنظیم، لارښوونه او د داخلي څېړنې د دندو په کنټرول کې د ټولو ناظر یا د ټولو ناظر له مرستیال سره همکاري.
 • د نوي مقرر شویو غړو د کړنو په روزنه او ارزونه کې همکاري او همدا ډول د دوي د کړنو د ستونزو د تشخیص او د هغه د له منځه وړلو په موخه د اصلاحي اقداماتو تر لاس لاندې نیول.
 • د افغانستان بانک په خطر لرونکو ساحو کې د خطرونو د پیژندلو او ارزولو او د څېړنې په پلان کې د مهمو معلوماتو د برابرولو مسئولیت.
 • د موضوع ګانو د پیژندلو او تعریف، د ارزونې د معیارونو ټاکل او د شواهدو او مدرکونو د څېړنې او تحلیل د معیارونو په شمول د داخلي څېړنو د کړنلارو تنظیمول او تر څېړنې لاندې شعبو د اړونده سندونو برابرول.
 • د مرکو په ترسره کولو، د سندونو په بیا کتلو، د سرویګانو په طرحه او تطبیق، د مکتوبونو په لیکلو او د کاري پاڼو په ترتیبولو کې د څېړنې د غړو لارښوونه.
 • د داخلي څېړنې د موضوع ګانو او وړاندیزونو په پیژندلو، طرحه او استناد کې د څېړنې د غړو لارښوونه.
 • عامل پلاوي او د څېړنې کمیټې ته په لیکلي او شفاهي توګه د څېړنې د پایلو او لاسته راوړنو وړاندې کول.
 • د ډله ایزو غونډو او د شخصي اړیکو د برابرولو له لارې د داخلي څېړنو له غړو او د بانک نورو کارکوونکو سره د اړیکو ټینګول.
 • د هېواد دننه او بهر له روزنیزو پروګرامونو (Training) څخه په ګټې اخیستنې سره د مسلکي پوهې لوړول او همدا ډول د مسلکي ادارو د غړیتوب ترلاسه کول او د ادارې له ټولو همکارانو سره د معلوماتو شریکول.
 • له بهرنیو آډیټورانو سره همغږي
 • د هغو دندو ترسره کول چې د ټولو ناظر یا د ټولو ناظر د مرسیتال لخوا سپارل کیږي.  

۲. د کیفیت د اطمینان سکشن

د کیفیت د اطمینان د سکشن دندې او مسئولیتونه په لاندې ډول دي:

 • د داخلي څېړنو د پالیسیو او کړنلارو پلي کول
 • د څېړنې د نړیوالو معیارونو له تطبیق څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه د څېړنې د ټیمونو د اجرأتو ارزول.
 • د ټولو ناظر یا د ټولو ناظر مرستیال ته له وړاندې کولو مخکې د څېړنې د راپورونو بیا کتل.
 • د داخلي څېړنو د کړنو لپاره د بودجې تأمینول او څارل
 • د ادارې د عمومي پلان بیا کتل/ تعدیلات او مراقبت
 • د خطر لرونکو ساحو (Risk Areas) پیژندل او د داخلي څېړنو په پلان کې د هغه له ځای پر ځای کولو څخه د ډاډ ترلاسه کول.
 • د څېړنې د وسایلو (Audit Tools) کارول او د داخلي څېړنې د اجرأتو د اغېزمنتوب په موخه له تکنالوژۍ څخه ګټه پورته کول.
 • له بهرنیو آډیټورانو سره همغږي.
 • د ادارې د جوړښت، ګمارنې او روزنې اړوند موضوعات او داسې نور...
 • د روزنیزو پروګرامونو طرح او تطبیق او د داخلي څېړنې د دفتر د کارکوونکو د مسلکي ظرفیت لوړول.
 • د کارکردګیو د سنجش ((Performance Metrics د معیارونو او د داخلي څېړنې د کړنو پلي کول او له هغه څخه دوامداره څارنه.
 • د داخلي څېړنې د ټیمونو د سپارښتونو تعقیبول.

۳. د پلټنې (تفتیش) ټیم

د پلټنې د ټیم دندې او مسئولیتونه په لاندې ډول دي:

 • د اختلاس، جعل او تذویر اړوند اجرأتو پلټل او څېړل او د لومړنیو دوسیو ترتیبول.
 • د افغانستان بانک د کارکوونکو د محرم مسئولیت فارمونو لاسلیک او مهر کول.
 • د ځانګړو موضوعګانو پلټل لکه؛ د کارکوونکو تر منځ فزیکي شخړې او برخوردونه.
 • د اړوندو دوسیو ساتل
 • د حاضرۍ، ژورنال او داسې نورو ټولو دفترونو مهر او نښاني کول .
 • د هغو دندو ترسره کول چې د ټولو ناظر او یا د ریاست د مقام لخوا سپارل کیږي.