د بشري منابع لوی آمریت

سریزه:

د ودي، پراختیا او پرمختګ له فکتورونو څخه یو هم بشري پانګه ده. که چېرته دا پانګه د خدمتونو په تولید او وړاندې کولو کې په اغیزناکه توګه ونډه واخلي، د ودې د پراختیا او پرمختګ بهیر لوړوي او په راتلونکو لاسته راوړنو کې مهم رول لوبولای شي.

د بشري پانګې د جذب، هڅونې، د ظرفیتونو د لوړولو او زیاتولو مسئولیت د بشري منابع په غاړه دی او له همدې امله د افغانستان بانک تل هڅه کړې ده چې داسې بشري پانګه په دنده وګماري چې د نوي عصر په معلوماتو، زده کړو، روزنو، تجربو سمبال او مسلکي وي څو د افغانستان بانک په یو کاري، معیاري او اغیزناکه اداره بدل شي.

د افغانستان بانک د بشري منابع لوی آمریت چې د افغانستان بانک له جوړیدو مخکې یې د ذاتیه مدیریت، د کدر او پرسونل لوی مدیریت او د اداري لوی مدیریت تر نومونو لاندې دندې ترسره کړي دي؛ د انساني ځواک د تشکیلاتي جوړښتونو او ګمارنو د جوړیدو او طرح سربېره د اجرأتو د ارزونو، روزنو، د وړ او مناسبو کارکوونکو د ودې او ارتقاء د مدیریت مسئولیت په غاړه لري. دا آمریت په همدې ترتیب د کارکوونکو د سوانحو او د کارکوونکو د ذاتي چارو ترڅنګ د کارکوونکو د تقاعد او د تقاعد د حقوقو د ورکولو مسئولیت هم په غاړه لري.          

د اجرأتو حقوقي منبع:

د افغانستان بانک عالي شورا او عامل پلاوي ته د افغانستان بانک په قانون کې تفویض شوي واکونه، د بانک د عالي شورا او عامل پلاوي تصویبونه چې انفرادي تصویبونه، پالیسۍ، مقررات، اصول، لوایح، لارښودنې، کړنلارې او حکمونه رانغاړي؛ د وزیرانو د شورا اړوندې مصوبې او د هېواد د جمهور رئیس حکمونه او فرمانونه او داسې نور اړوند او د اړتیا وړ قوانین او مقررات، د دې آمریت د اجرأتو حقوقي اډانه جوړوي. 

موخه:

د حمایوي، خوندي او د مناسب کاري چاپیریال په پام کې نیولو سره د وړ او مناسبو افرادو د جذب، خوندیتوب، هڅونې، ارتقاء او ودې په موخه د باکیفیته او باکمیته خدمتونو وړاندې کول او د افغانستان بانک ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو په موخه په متقابلو اجرأتو او چلندونو کې د انساني ارزښتونو تحقق، د دې آمریت عمده موخې جوړوي.

دندې:

د بشري منابع لوی آمریت په ټولیزه توګه د افغانستان بانک د ادارې دننه په مرکز او ولایتونو کې د انساني ځواک د ادارې، رهبرۍ او مدیریت مسئولیت په غاړه لري. دلته د دې آمریت له دندو او مسئولیتونو څخه په لنډه توګه یادونه کوو:

۱. د بشري منابع د پالیسیو، مقرراتو، لوایحو، کړنلارو، لارښودنو او کاري پروسیجرونو ترتیبول او په هغه باندې بیا غور او عمومي آمریتونو او مدیریتونو ته د دې ټولو سندونو خبرتیا او تکثیرول.

۲. د اداري سیستمونو پلي کول؛ د تشکیلاتي ریفورم طرح، ترتیب او تنظیمول؛ د بشري منابع د پلان جوړول، د دندو څېړل، د بانک د ټولو پُستونو د دندو د لایحې ترتیبول، د وړ او مناسبو اشخاصو جذبول، د نويو مقرر شویو کارکوونکو ګمارل او لارښوونه، د کارکوونکو د سوانحو د کتابونو او ذاتي چارو تنظیمول، د هویت د کارتونو وېشل او د حاضرۍ اخیستل.

۳. د عملیاتي او اداري، د کارکوونکو د ذاتي مواردو او اړیکو لکه استعفاء، تبدیلي، ارتقاء، تنزیل، منفکي، سرپرستي، مجازات، د دندې پریښودل، خدمتي، کمکي، لنډ مهاله ترخیص، د کارکوونکو د حقوقو، امتیازونو او د تقاعد د چارو ترسره کول.

۴. د اړتیا وړ روزنو تنظیمول او څېړل، د هېواد دننه او بهر د روزنیزو پروګرامونو، سیمینارونو، ورکشاپونو، غونډو او کنفرانسونو جوړول، د لوړو زده کړو او نیمه زده کړو د پروګرامونو او د عملي دورې د روزنیزو پروګرامونو ترڅنګ د درسي او مطالعاتي موادو برابرول.

۵. د کارکوونکو د حقوقو، امتیازونو او مکافاتو اړوند مواردو مدیریت، ترتیب او تنظیمول، د کلني اجرأتو ارزول، د بیلا بېلو سرویګانو ترسره کول چې د کارکوونکو د رضایت او د وړ او د مهارتونو، وړتیاوو او د مدیریتي ظرفیتونو لرونکو کارکوونکو د پیژندلو او د دوي د رهبرۍ، ودې او پرمختګ سرویګانې رانغاړي.

۶. د تادیبي، اصلاحي او انضباطي مواردو په شمول د کارکوونکو د شکایتونو اړوندو مسایلو تعقیبول او طی مراحل.

۷. د بانک له خدمتونو، مناسب کاري چاپیریال، د کارکوونکو له روغتیا او خوندیتوب څخه ډاډ تر لاسه کول او د بانک کارکوونکو ته د تشویقي، سرګرمي او تفریحي  پروګرامونو طرح کول.

۸. د اړوندو ډیپارټمنټونو په همغږۍ او همکارۍ د عمومي آمریتونو او مدیریتونو د دندو او کاري پروسیجرونو ترتیبول، پراخه کول او بیا کتل.    

۹. له بانک څخه بهر ادارو ته د بشري منابع د لوی آمریت د اړوند مسایلو څیړل، ارزول او د ځوابونو وړاندې کول.

تشکیلات:

د بشري منابع لوی آمریت

د پراختیا، پلان او پالیسۍ معاونیت

د کارکوونکو د روزنې او ودې معاونیت

اداري او عملیاتي معاونیت

د حقوقو او امتیازونو مدیریت

د پراختیا، پلان او پالیسۍ مدیریت

د کارکوونکو د اړیکو مدیریت

د کورنيو او بهرنیو روزنو مدیریت

د ګمارنې مدیریت

د کارکوونکو د ادارې او معلوماتو مدیریت

د متقاعدینو مدیریت

د دې آمریت د پورته تشکیل په اډانه کې په ټولیزه توګه (۳۵) تنه کارکوونکي او (۵) تنه ګارګران په دنده بوخت دي.