کلنی مالی صورت حساب

سرليک کټه ګورۍ
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۳ کال د لینډی تر پایه
محتویات: د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۳ کال د لینډی تر پایه
Central Bank Financial Statements په بشپړه توګه کتل
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۲ کال د لینډی تر پایه
محتویات: د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۲ کال د لینډی تر پایه
Central Bank Financial Statements په بشپړه توګه کتل
د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۱ کال د لینډی تر پایه
محتویات: د افغانستان بانک مالي صورت حساب د ۱۳۹۱ کال د لینډی تر پایه
Central Bank Financial Statements په بشپړه توګه کتل