مقررې

مقررې

سرليک کټه ګورۍ
د افغانستان د بانکونو ترمنځ ‏د ورکړې ‏اداینی او د بیه لرونکو پاڼو ‏د تصفیی سیستم پالیسی (AIPSSS (RTGS – ACH
محتویات: د افغانستان د بانکونو ترمنځ ‏د ورکړې ‏اداینی او د بیه لرونکو پاڼو ‏د تصفیی سیستم پالیسی (AIPSSS (RTGS – ACH
مقررې په بشپړه توګه کتل
په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لېږ د کنترول او رپوټ ورکونې د مقررې تعدیلات
محتویات: په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لېږ د کنترول او رپوټ ورکونې د مقررې تعدیلات
مقررې په بشپړه توګه کتل
په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لېږد د کنترول او راپور ورکونې مقررې
محتویات: په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لېږد د کنترول او راپور ورکونې مقررې
مقررې په بشپړه توګه کتل
دتروریزم له تمویل څخه د مخنیوي د اجراآتود تنظیم مقرره
محتویات: دتروریزم له تمویل څخه د مخنیوي د اجراآتود تنظیم مقرره
مقررې په بشپړه توګه کتل
د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو او صرافانو د کړنو د تنظیم مقرره
محتویات: د پولي خدمتونو د وړاندې کوونکو او صرافانو د کړنو د تنظیم مقرره
مقررې په بشپړه توګه کتل
د بهرنيو اسعارو د تبادلې مقرره
محتویات: د بهرنيو اسعارو د تبادلې مقرره
مقررې په بشپړه توګه کتل