اقتصادي او احصائیوي بولتن

سرليک کټه ګورۍ
د افغانستان بانک کلنۍ اقتصادی او احصائیوی بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال (۲۰۱۶)
محتویات: د افغانستان بانک کلنۍ اقتصادی او احصائیوی بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال (۲۰۱۶)
Annual Bulletin په بشپړه توګه کتل
د افغانستان بانک ربعوار اقتصادی او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال د دریمې ربعې ( د ۲۰۱۶ کال د جون له ۲۱ څخه د ۲۰۱۶ کال د سپټمبر تر ۲۱ پورې)
محتویات: د افغانستان بانک ربعوار اقتصادی او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال د دریمې ربعې ( د ۲۰۱۶ کال د جون له ۲۱ څخه د ۲۰۱۶ کال د سپټمبر تر ۲۱ پورې)
Annual Bulletin په بشپړه توګه کتل
د افغانستان بانک ربعوار اقتصادي او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال د دویمې ربعې ( د ۲۰۱۶ کال د مارچ له ۲۰ څخه د ۲۰۱۶ د جون تر ۲۰ پورې)
محتویات: د افغانستان بانک ربعوار اقتصادي او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال د دویمې ربعې ( د ۲۰۱۶ کال د مارچ له ۲۰ څخه د ۲۰۱۶ د جون تر ۲۰ پورې)
Annual Bulletin په بشپړه توګه کتل
د افغانستان بانک ربعوار اقتصادي او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال لومړی ربعه (۲۰۱۵ کال ډیسمبر له ۲۰ څخه ۲۰۱۶ د مارچ تر ۲۰ پورې)
محتویات: د افغانستان بانک ربعوار اقتصادي او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۵ مالي کال لومړی ربعه (۲۰۱۵ کال ډیسمبر له ۲۰ څخه ۲۰۱۶ د مارچ تر ۲۰ پورې)
Annual Bulletin په بشپړه توګه کتل
د عامه اعتباراتو د ثبت دفتر د اعتباري معلوماتو د یوه خوندي سیستم د جوړولو لپاره هڅې کوي
محتویات: د عامه اعتباراتو د ثبت دفتر د اعتباري معلوماتو د یوه خوندي سیستم د جوړولو لپاره هڅې کوي
Annual Bulletin په بشپړه توګه کتل
افتصادي او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۳ مالي کال دريمه ربعه (د ۱۳۹۳ کال د غبر ګولی له ۳۱ څخه د وږي تر ۲۹ پورې)
محتویات: افتصادي او احصائیوي بولټن د ۱۳۹۳ مالي کال دريمه ربعه (د ۱۳۹۳ کال د غبر ګولی له ۳۱ څخه د وږي تر ۲۹ پورې)
Annual Bulletin په بشپړه توګه کتل
د افغانستان بانک اقتصادي او احصائیوي کلنۍ بولټن (د ۲۰۱۴ کال د ډیسمبر له ۲۱ څخه د ۲۰۱۵ کال د ډیسمبر تر ۲۰ پورې)
محتویات: د افغانستان بانک اقتصادي او احصائیوي کلنۍ بولټن (د ۲۰۱۴ کال د ډیسمبر له ۲۱ څخه د ۲۰۱۵ کال د ډیسمبر تر ۲۰ پورې)
Annual Bulletin په بشپړه توګه کتل
اقتصادي او احصائیوي کلنۍ بولټن، 1393 (د 2015 جنوری)
محتویات: اقتصادي او احصائیوي کلنۍ بولټن، 1393 (د 2015 جنوری)
Annual Bulletin په بشپړه توګه کتل