د افغانستان بانک کلنی راپور

سرليک کټه ګورۍ
د افغانستان بانک د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عمل پلان ۱۳۹۷ مالي کال
محتویات: د افغانستان بانک د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عمل پلان ۱۳۹۷ مالي کال
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۹۶ کال کلی راپور
محتویات: د ۱۳۹۶ کال کلی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۹۵ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۹۵ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د 1394 کلنۍ راپور
محتویات: د 1394 کلنۍ راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۹۳ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۹۳ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۹۲ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۹۲ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۹۰ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۹۰ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۸۹ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۸۹ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۸۸ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۸۸ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۸۷ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۸۷ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۸۶ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۸۶ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۸۵ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۸۵ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل
د ۱۳۹۱ کلنی راپور
محتویات: د ۱۳۹۱ کلنی راپور
کلنی راپور په بشپړه توګه کتل