په لمریز کال کې د اسعارو د نرخ اوسط

Currency Hijri Monthly Average USD: click to download the excel file excel