بهرنی سکتور

دا سکتور د توکو او خدمتونو د راکړې او ورکړې، د لومړنيو او ثانوي عوایدو او همدا ډول د نړۍ له نورو هېوادونو سره د هېواد د پانګونې او مالي معاملو په برخه کې د بهرنۍ سوداګرۍ د احصائیوي شمېرو د څیړلو او راټولولو مسئولیت په غاړه لري. د بهرنۍ سکتور احصائیې، مرکزي بانکونو او مالي ادارو لپاره مهم اقتصادي شاخصونه دي. دا ډول احصایې د هېواد د اسعاري شتمنیو او بدهیو د موقف په شمول د نقدینه ګۍ او بهرنيو پورونو په اړه لازم معلومات وړاندې کوي. د بهرنۍ سکتور د احصائیو سر بیره په بهر کې د میشتو افغان کارکوونکو او د هېواد دننه میشتو بهرنیو کارکوونکو او له بهر څخه هېواد ته او د هغه برعکس د عوایدو د لیږدولو په اړه لازم معلومات وړاندې کوي. په ځانګړې توګه، د تادیاتو د بیلانس د اړتیا وړ احصائیوي شمېرې په یو اقتصاد کې د میشتو او غیر میشتو واحدونو تر منځ د معاملو له شمېرو څخه عبارت دي.

د وخت له پلوه، د بهرنۍ سکتور احصائیې په ربعواره توګه ترتیبیږي. سربېره پر دې، بهرنۍ سکتور د دې سکتور په اړه د مرکزي بانک په ربعواره احصائیوي او اقتصادي مجله کې څیړنیز راپورونه په انګلیسي ژبه خپروي. د هېواد د بهرني سکتور د احصائیوي شمېرو د کیفیت د لوړولو په موخه د شمېرو له بیلابیلو منابعو څخه لکه د نړیوالو معاملو د راپور ورکونې سیستم (ITRS) چې په ټولیزه توګه له سوداګریزو بانکونو څخه راټولیږي او له اړوندو دولتي او غیر دولتي ادارو استفاده کیږی او په ټاکلي وخت د دې احصائیو له لیږد څخه د پولي او اسعاري سیاست د فورمولبندۍ په موخه ګټه پورته کیږي. همدا ډول د ستر اقتصاد او خصوصي سکتور پالیسی جوړونکو لپاره یادې شوې احصائیې هم د ارزښت وړ دي.