لیدلوری او ماموریت

لیدلوری:

د افغانستان بانک لیدلوری، د هغه پولي مؤسسې لید لوری دی چې نړیوال غوره فعالیتونه د بیو د ثبات ساتلو او د پیاوړي مالی سیستم لپاره پلي کوي، په کوم چې د ملي اقتصاد د ثبات، د پانګې اچونې د وړ شرایطو د جوړونې، د خصوصي سکتور د پراختیا او د پراخې اقتصادي ودې لامل کيږي.

ماموریت:

 د بیو ثبات ساتل او د یو پیاوړي مالي سیستم جوړول، د افغانستان بانک ماموریت ګنل کيږي.