میاشتنی بیلانس شیت

سرليک کټه ګورۍ
پیلنی بیلانس شیت سلواغه میاشتی ( 1397/11/ 30 چې د 2019 م کال د دسمبر میاشتی 19 فبروری نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت سلواغه میاشتی ( 1397/11/ 30 چې د 2019 م کال د دسمبر میاشتی 19 فبروری نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت مرغومی میاشتی ( 1397/10/30چې د 2019 م کال د دسمبر میاشتی 20 جنوری نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت مرغومی میاشتی ( 1397/10/30چې د 2019 م کال د دسمبر میاشتی 20 جنوری نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت دلیندی میاشتی (1397/09/30 چې د 2018 م کال د دسمبر میاشتی 21 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت دلیندی میاشتی (1397/09/30 چې د 2018 م کال د دسمبر میاشتی 21 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د لړم میاشتی (1397/08/30 چې د 2018 م کال د نومبر میاشتی 21 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د لړم میاشتی (1397/08/30 چې د 2018 م کال د نومبر میاشتی 21 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د تله میاشتی (1397/07/30 چې د 2018 م کال د اکتوبر میاشتی 22 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د تله میاشتی (1397/07/30 چې د 2018 م کال د اکتوبر میاشتی 22 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د وږی میاشتی (1397/06/31 چې د 2018 م کال د سپتمبر میاشتی 22 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د وږی میاشتی (1397/06/31 چې د 2018 م کال د سپتمبر میاشتی 22 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د زمری میاشتی (1397/05/27 چې د 2018 م کال د اگیست میاشتی 18 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د زمری میاشتی (1397/05/27 چې د 2018 م کال د اگیست میاشتی 18 دسمبر نیټي سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د چنګاښ میاشتی (1397/04/31چې د 2018 م کال د جولای میاشتی 22 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د چنګاښ میاشتی (1397/04/31 چې د 2018 م کال د جولای میاشتی 22 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت دغویی میاشتی (1397/02/31 چې د 2018 م کال د می میاشتی 21 دسمبر نیټی سره سمون خوری) میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د وری میاشتی (1397/01/31 چې د 2018 م کال د اپریل میاشتی 19 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
محتویات:
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د کب میاشتی (1396/12/29 چې د 2018 م کال د مارچ میاشتی 20 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د کب میاشتی (1396/12/29 چې د 2018 م کال د مارچ میاشتی 20 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د سلواغه میاشتی (1396/11/30 چې د 2018 م کال د فبوری میاشتی 19 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د سلواغه میاشتی (1396/11/30 چې د 2018 م کال د فبوری میاشتی 19 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د مرغومی میاشتی (1396/10/30 چې د 2018 م کال د جنوری میاشتی 20 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د مرغومی میاشتی (1396/10/30 چې د 2018 م کال د جنوری میاشتی 20 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د لندۍ میاشتی (1396/09/30 چې د 2017 م کال د نومبر میاشتی 21 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د لندۍ میاشتی (1396/09/30 چې د 2017 م کال د نومبر میاشتی 21 دسمبر نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د لرم میاشتی (1396/08/30 چې د 2017 م کال د نومبر میاشتی 21 مه نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د لرم میاشتی (1396/08/30 چې د 2017 م کال د نومبر میاشتی 21 مه نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د تله میاشتی (1396/07/30 چې د 2017 م کال د اکتوبر میاشتی 22 مه نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د تله میاشتی (1396/07/30 چې د 2017 م کال د اکتوبر میاشتی 22 مه نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د وږی میاشتی ( 31/06/1396 چي د 2017 م کال د سبتمبر میاشتی 22 نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د وږی میاشتی ( 31/06/1396 چي د 2017 م کال د سبتمبر میاشتی 22 نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت د زمری میاشتی (31/05/1396 چې د 2017 کال د اګیست میاشتی 22 مه نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت د زمری میاشتی (31/05/1396 چې د 2017 کال د اګیست میاشتی 22 مه نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت چنګاښ میاشت (31/04/1396 چې د 2017 م کال د جولای میاشتی 22 مه نیټی سره سمون خوری)
محتویات: پیلنی بیلانس شیت چنګاښ میاشت (31/04/1396 چې د 2017 م کال د جولای میاشتی 22 مه نیټی سره سمون خوری)
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل
پیلنی بیلانس شیت غبرګولی میاشت (31/03/1396 چې د 2017 م کال د جون میاشتی 21 مه نیټی سره سمون خوری
محتویات: پیلنی بیلانس شیت غبرګولی میاشت (31/03/1396 چې د 2017 م کال د جون میاشتی 21 مه نیټی سره سمون خوری
میاشتنی بیلانس شیټ په بشپړه توګه کتل