• اداره موثر معلومات
  بهبود کیفیت و ارائه به موقع معلومات به دافغانستان بانک غرض اتخاذ تصامیم و ارائه مشوره به افراد ذیربط.

 • تعمیق و گسترش وساطت مالی
  ارتقأ سطح انکشاف بازار های پول و سرمایه.

 • اداره جمعی سالم
  حصول اطمینان از مؤثریت و استقلالیت در کنترول خطرات.

 • تسریع ارتقاء ظرفیت ها
  فراهم آوری زمینه مناسب و طرق بهتر برای اجراات مؤثر.

 • بهبود موثریت سیاست پولی
  گسترش محدوده ابزار سیاست پولی برای استفاده موثر از ابزارهای غیر مستقیم مانند عملیات بازار، ذخایر الزامی و ...


دیدگاه دافغانستان بانک عبارت است از دیدگاه یک نهاد پولی است که بهترین شیوه ها و دستورالعمل های بین المللی را در ساحه تحکیم ثبات قیم و ایجاد نظام سالم مالی به منظور تأمین ثبات اقتصاد کلان کشور، انکشاف سکتور خصوصی و رشد فراگیر اقتصادی فراهم می نماید.

مأموریت دافغانستان بانک عبارت از تحقق ثبات قیم و ایجاد نظام مستحکم مالی می باشد.