اعلان لیلام اسعار

د افغانستان بانک 20  ملیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،  15میزان 1397_ د افغانستان بانک الی مبلغ 20 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز دو شنبه مؤرخ 161397/07/ ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک اعلام میدارد اینکه بمنظور اشتراک در این داوطلبی از صرافان و بانکهای واجد شرایط تقاضا میگردد تا در این داوطلبی اشتراک نمایند. برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم (T) تصفیه نمایند.

آنعده صرافانیکه تا کنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های اسعار را تحویل ننموده اند میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقده ویا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.