دیدگاه و ماموریت

دیدگاه:

دیدگاه د افغانستان بانک عبارت است از دیدگاه یک نهاد پولی است که بهترین شیوه ها و دستورالعمل های بین المللی را در ساحه تحکیم ثبات قیم و ایجاد نظام سالم مالی به منظور تأمین ثبات اقتصاد کلان کشور، انکشاف سکتور خصوصی و رشد فراگیر اقتصادی فراهم می نماید.

ماموریت:

ماموریت د افغانستان بانک عبارت از تحقق ثبات قیم و ایجاد نظام مستحکم مالی می باشد.