ادارۀ بیمۀ سپرده های افغان

بحران  مالی اخیر در جهان به اهمیت حفاظت از وجوه سپرده گذاران  و عملکرد شفاف و مصؤن سیستم پرداخت افزوده است. مقررات احتیاطی و نظارت از مقدم ترین ابزار برای حفظ پول سپرده گذاران در رده اول مطرح بحث بوده، در حالیکه طرح بیمه سپرده ها به منظور حفاظت از سپرده ها در مرحله بعدی قرار دارد.

افزایش سرمایه این اداره را قادر میسازد تا در یک زمان محدود بطور کامل و مطمئن به فعالیت آغاز نماید، و از نخستین روز توشیح قانون در صورت لزوم برای باز پرداخت پول های سپرده گذاران آماده باشد. این اداره با افزایش دارائی های خود به سپرده گذاران کوچک اطمینان میدهد که تمام سپرده های شان محفوظ است. علاوه بر این با رشد نظام مالی و فراهم آوری منابع بیشتر تمویلی برای بانک ها جهت قرضه دهی سودمند زمینه سازی مینماید.

ماموریت

این اداره از طریق ارائۀ خدمات بیمۀ سپرده ها اطمینان مردم را بالای نظام بانکی افزایش میدهد.

دیدگاه

شناختن این اداره به عنوان یک ادارۀ مؤثر و کارا و پاسخگویی به نیازمندی های شرکای ذینفع دیدگاه این اداره را میسازد.

بیمه سپرده ها چیست؟

ادارۀ بیمۀ سپرده ها بخاطر ایجاد گردیده است که در صورت ورشکستگی یک بانک یا مؤسسۀ مالی ازامانات مشتریان با پرداخت مبلغ معین به سپرده گذاران تحت شرایط مشخص محافظت می کند.

 ادارۀ بیمۀ سپرده های افغان چیست؟

ادارۀ بیمۀ سپرده های افغان که بر اساس مصوبه سال 1388 بمنظور تنظیم و مدیریت نظام مالی در افغانستان تاسیس گردیده است، مسؤلیت بیمۀ سپرده های نظام بانکی را به دوش دارد.

چرا بیمۀ سپرده ها مهم است؟

با فعالیت این اداره سپرده های مردم در موقع ورشکستگی یک بانک یا مؤسسۀ مالی مصؤن می ماند. علاوه بر این به مشتریان کمک میکند که سپرده های خویش را در موسسات و بانک های عضو این اداره به امانت بگذارند. این روند برای تقویت نظام مالی افغانستان حایز اهمیت است و به هر اندازۀ که نظام مالی کشور نیرومند میشود مردم بیشتر از آن بهره مند میگردند.

برای معلومات بیشتر به ویب سایت http://adic.gov.af مراجعه نمائید.