ادارۀ ثبت اعتبارات عامه

ادارۀ ثبت اعتبارات عامه در ماه سپتمبر 2008 م تحت قرارداد پروژۀ استحکام سکتور مالی با بانک جهانی، در چوکات د افغانستان بانک ایجاد گردید. فعالیت های این اداره در برگیرندۀ سیستم های ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول و ثبت اعتبارات عامه می باشد که از طرف بانک جهانی تمویل میگردد؛ این اداره صلاحیت های مربوطه را در روشنی قانون بانکداری و قانون د افغانستان بانک تنفیذ نموده و در پرتو صلاحیت های قانونی د افغانستان بانک عمل می نماید.

هدف:

هدف از ایجاد  این اداره  عبارت است از تهیۀ معلومات اعتباری معیاری و ستندرد مطابق نورم های بین المللی و اصول متعارف بانکداری جهت عرضۀ خدمات اعتباری مطلوب که رضایت جانبین را به وجه احسن بتواند فراهم سازد.

 اداره ثبت اعتبارات عامه دارای بخش های ذیل  می باشد:

مدیریت ثبت اعتبارات عامه

مدیریت ثبت حقوق رهنی

مدیریت تکنالوژی معلوماتی

مدیریت انکشاف تجارتی

مشاوریت حقوقی

مدیریت اداری

پروژه های اساسی این اداره :

دفتر ثبت اعتبارات عامه  (Public Credit Registry)

هدف دفتر ثبت اعتبارات عامه، ایجاد یک سیستم مصؤن معلومات اعتباری است که مورد استفادۀ مؤسسات مالی، بانک های تجارتی، شرکت های مخابراتی و ادارات مربوطه قرار گرفته  و این مؤسسات با استفاده از تسهیلات این سیستم میتوانند حین مراجعۀ مشتریان به منظور اخذ قرضه در مورد سوابق اعتباری افراد (مشتری)، معلومات حاصل نمایند. در حقیقت ایجاد این سیستم برای اولین بار در سکتور بانکی افغانستان یک ابتکار فوق العاده تلقی میگردد زیرا در عرصۀ اقتصاد و تجارت فواید مالی مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی را در قبال داشته و زمینه رُشد و پیشرفت های  اقتصادی کشور را تأمین مینماید. این سیستم به کمک بانک جهانی، ادارۀ مالی بین المللی (IFC) و مؤسسۀ حرکت تطبیق میگردد.  با تطبیق این سیستم اخذ معلومات در مورد سوابق مشتری به وسیله ارسال استعلام که از طرف بانک های تجارتی استفاده میشود متوقف گردیده و مشتریانی که دارای اعتبار خوبتر باشند می توانند با تسهیلات بیشتر قرضه دریافت نمایند.

دفتر ثبت حقوق رهنی براموال منقول

در اقتصاد کشور های روبه انکشاف؛ نقش  تجارت های کوچک و متوسط بخش اعظم سکتور خصوصی را تشکیل داده و بیشترین زمینه اشتغال زائی را به وجود می آورد. تجارت های کوچک و متوسط مُحرک اساسی برای رُشد و انکشاف اقتصادی افغانستان نیز محسوب میگردند. معاملات رهنی بر اموال منقول می تواند وسیلۀ اساسی به منظور دسترسی به وجوه مالی به شمار رود. بدینوسیله دفتر ثبت حقوق رهنی بر تضمینات اموال منقول به تأسی از حُکم مادۀ 48 "قانون رهن اموال منقول در معاملات بانکی"  و "مقررۀ ثبت اطلاعیه های رهنی بر اموال منقول" به منظور ثبت اطلاعیه های رهنی ایجاد گردیده است. هدف این سیستم؛ ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول، تثبیت تقدم حقوق رهنی و نشر اطلاعیه های رهنی به منظور آگاهی اشخاص ثالث می باشد.  التزامات طی مراحل رسمی به منظور ثبت حقوق رهنی با درنظرداشت مقررۀ رهن اموال منقول در حد اقل تنظیم گردیده و به هیچ نوع طی مراحل اداری و منظوری از طرف دفتر ثبت لازم نمی باشد.