وظایف عمده

وظایف عمده ای که د افغانستان بانک مسوولیت اجرای آنرا دارد، ذیلاً نگاشته شده است:

۱ طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی افغانستان.

۲ طرح، اتخاذ و اجرای سیاست ارز و ترتیبات اسعار افغانستان.

۳ نگهداری و ادارۀ ذخایر رسمی اسعار افغانستان.

۴ چاپ،ضرب، و نشر پول کاغذی و مسکوکات فلزی افغانستان.

۵ انجام وظایف منحیث بانکدار، مشاور و نمایندۀ مالی دولت.

۶ صدور یا ثبت جواز، تنظیم و نظارت بر بانکها، صرافان اسعار،عرضه کنندگان خدمات پولی، مجریان سیستم پرداخت، عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار،  مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و سایر اشخاصی که د افغانستان بانک می تواند مطابق احکام قانون آنها را نظارت نماید.

۷ ایجاد، نگهداری و توسعۀ سیستم مؤثر و سالم جهت پرداخت و انتقال اسناد بهادار که ازطرف دولت یا د افغانستان بانک صادر شده باشد و تصفیه و تسویۀ حساب معاملات پرداختی و معاملاتیکه درچنین اسناد بهادار صورت می گیرد.