آمریت عمومی عملیات بازار

پس از تصویب قانون د افغانستان بانک در اواخر سال ۲۰۰۳ میلادی با در نظر داشت نظام اقتصاد بازار، مدیریت عمومی عملیات بازار تأسیس گردید.

دیدگاه(Vision) 

اداره و افزایش ذخایر ارزی کشور، معیاری ساختن سرمایه گذاری های ارزی به ستندرد های جهانی و ایجاد اداره ای که بتواند در تحقق مؤثر سیاست های پولی د افغانستان بانک نقش چشمگیر ایفا نماید، دیدگاه این مدیریت را می سازد.

هدف:

هدف عمده واساسی ایجاد مدیریت عمومی عملیات بازار عبارت است از: اداره و کنترول سرمایه گذاری ذخایر ارزی افغانستان نزد بانکهای معامله دار و قابل اعتبار جهانی و تحصیل عواید مؤثر به نفع بانک و تحقق سیاست های پولی از طریق ابزار و وسایل عملیاتی .

وظایف و تشکیل:

مدیریت عمومی عملیات بازار دارای ساختار تشکیلاتی (۳۱) نفری است و ازنظر وظایف به پنج بخش ذیل تقسیم شده است:

۱. ادارۀ ذخایر ارزی که متشکل از سه مدیریت فرنت آفیس – بک آفیس ومیدل آفیس میباشد.

الف: مدیریت فرنت آفیس(دفتر ورودی): طوریکه ازنام فرنت آفیس برمیاید، مؤظفین این بخش مستقیماً ازطریق وسایل انترنتی با بانکهای طرف معامله درتماس بوده و مطابق لایحۀ منظور شده و به اساس هدایت که از کمیته سرمایه گذاری بانک میرسد دارائی های ارزی افغانستان را در بانکهای معامله دار سرمایه گذاری می نماید.

ب: مدیریت بک آفیس(دفتر عقبی): وظیفه عمده ومهم این بخش ثبت معاملات سرمایه گذاری های که توسط فرنت آفیس انجام میشود، درسیستم های CBS وTreasury  I است .این بخش در عین حال مسؤل تمام تادیات ریزرف های خارجی و کانفرمیشن های معاملات سرمایه گذاری های کوتاه مدت و دراز مدت نزد بانکهای معامله دار خارجی، نظارت وکنترول از سرمایه گذاری در پروژه بانک جهانی (Ramp) و سنجش و انتقال عواید تکتانه دارائی های سرمایه گذاری شده نزد بانکهای معامله دار به حساب عواید بانک در سیستم CBS  است.

ج: میدل آفیس(دفتر میانه): وظیفه مهم و اساسی این بخش عبارت است از تهیۀ معلومات لازم پیرامون خطرات سرمایه گذاری ها نزد بانکهای طرف معامله وهمچنان فراهم نمودن معلومات  لازم درمورد درجه بندی بانک های طرف معامله ازنگاه خطرات احتمالی از طریقBloomberg  و غیره وسایل انترنتی و بدسترس قراردادن این معلومات به بخش فرنت آفیس.

۲. مدیریت بانکداری دولتی (کپیتل نوت)

طوریکه در فوق تذکر بعمل آمد، مدیریت عمومی عملیات بازار وسایل تطبیق سیاست پولی را اداره و در دسترس دارد که از آن به منظور تحقق مؤثر سیاست های پولی د افغانستان بانک، این وسایل و ابزار را مدیریت بانکداری دولتی اداره و کنترول مینماید که لیلام اسناد بهادار یا کپیتل نوت در مارکیت های اولیه و ثانوی مشمول آن است. اداره و کنترول ذخایر اجباری یا (Required Reserve)، قروض شبانه (Overnight Credit Facility) برای بانکهای تجاری وهمچنان سرمایه گذاری های بانکها در بخش سرمایه گذاری  شبانه (Overnight Deposit Facility) به نفع بانک های تجارتی از وظایف این مدیریت بشمار میروند.

  ۳ . مدیریت لیتراف کریدتها:

افتتاح لیتراف کریدتهای وارداتی بمنظور تورید سامان آلات و تجهیزات مورد نیاز وزارت خانه ها و سایر ارگان های دولتی از کمپنی های خارجی و داخلی به اسعار یا پول افغانی از وظایف مدیریت افتتاح  لیتراف کریدت ها است. لیتراف کریدت ها به فرمایش ادارات مربوطه و موافقه وزارت محترم مالیه از بودجه عادی و انکشافی در وجه کمپنی های مربوط از طریق بانکهای معامله دار خارجی و داخلی طبق قوانین اشاعه می شوند.            

۴. مدیریت مزایده یا لیلام اسعار:

ازآنجائیکه لیلام اسعار و منجمله دالر امریکائی درتحت شرایط موجود ازجمله ابزار سیاست پولی د افغانستان بانک بشمارمیرود، بدین منظور د افغانستان بانک ازطریق عرضۀ دالر به بازار، پول افغانی مازادی که نیازی به دوران آن در اقتصاد کشور نمی باشد، دوباره جمع آوری مینماید، زیرا هرگاه جریان پول افغانی اضافه از ضرورت در گردش اقتصادی قرارگیرد حالت انفلاسیون را ببار آورده و  باعث کاهش ارزش پول افغانی میگردد.

    ۵. مدیریت نرخ مبادله اسعار:

وظیفه عمده و اساسی این بخش، جمع آوری نرخ حقیقی مبادله پول افغانی در برابر اسعار از مارکیت های داخلی و پروسس و پخش وتکثیر مجدد آن برای استفاده ادارات دولتی و خصوصی است.