کمیسیون حل منازعات مالی

کمیسیون حل منازعات مالی افغانستان بر مبنای مادۀ ۱۰۶ قانون د افغانستان بانک تاسیس گردیده است. این کمیسیون یک ادارۀ اختصاصی است که برای حل و فصل منازعات پیچیدۀ قانونی در سکتور های بانکی و مخابراتی به شیوۀ مستقل، شفاف،  مؤثر و از لحاظ تخنیکی سالم عمل نموده و قضایای مالی مندرج در این قانون را قبل از مراجعه به مراجع قضایی، به طور مصالحت آمیز حل و فصل مینماید. و همچنان قضایایی که در قانون بانکداری، قانون د افغانستان بانک و قانون تنظیم خدمات مخابراتی مشخص گردیده اند را مورد رسیدگی قرار می دهد.

هدف:

به تأسی از حکم مادۀ یکصد و ششم قانون د افغانستان بانک، کمیسیون حل منازعات مالی یک نهاد شبه قضایی است که رسیدگی به قضایای مورد منازعه فی مابین بانک های تجاری و د افغانستان بانک و کمپنی های مخابراتی و اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) و میان اداراتی که در عقد نامۀ خود حل منازعات مالی شان را به این کمیسیون راجع کرده اند، هدف تأسیس آن می باشد. این کمیسیون قضایا را قبل از رسیدگی قضایی، به صورت مصالحت آمیز حل و فصل می نماید.

وظایف

کمیسیون حل منازعات مالی در روشنی احکام قانون متعهد است که منازعات ایجاد شده در سکتور های بانکی و مخابراتی را عندالمراجعه به کمیسیون، طبق احکام قانون و معیارها و روش‌های بین المللی به شیوۀ مؤثر و شفاف حل و فصل نماید.

چارت تشکیلاتی

این کمیسیون دارای شش عضو مسلکی می‌باشد که طبق حکم مادۀ یکصد و هشتم قانون د افغانستان بانک، سه عضو آن حقوق دان بوده که از جانب رئیس کُل د افغانستان بانک پیشنهاد و از سوی رئیس جمهور افغانستان تقرر حاصل مینمایند، متباقی سه عضو آن کارشناسان امور حسابداری می باشند که از سوی وزیر مالیه پیشنهاد و از جانب رئیس جمهور تقرر میابند رئیس این کمیسیون از میان اعضای حقوق دان ها از جانب رئیس کُل د افغانستان بانک پیشنهاد و از جانب رئیس دولت تعیین میگردد، این کمیسیون صلاحیت دارد تا متناسب با حجم کار خویش کارکنان اداری را به کار بگمارد.

صلاحیت های کمیسیون حل منازعات مالی:

صلاحیت های این کمیسیون در مادۀ یکصد و هفتم قانون د افغانستان بانک تشریح گردیده است که طبق آن کمیسیون می تواند احکام و تصامیم د افغانستان بانک را که در موارد مشخص شده در قانون علیه بانک های خصوصی و ادارات مالی اتخاذ می نماید، مورد تجدید نظر قرار داده و حتی طبق حکم جزء ۴ فقرۀ ۱ مادۀ یکصد و چهارم می تواند تصمیم و یا حکم اتخاذ شده از جانب د افغانستان بانک را با توجه به مراتب خاصی که در قانون پیش بینی شده است، باطل نماید.

به همین ترتیب کمیسیون به تأسی از حکم مادۀ دهم قانون تنظیم خدمات مخابراتی می تواند قضایای مربوط به منازعات فی ما بین کمپنی های مخابراتی و ادارۀ (اترا) را بررسی و حل و فصل نماید.

برای معلومات بیشتر به وب سایت این کمیسیون مراجعه کنید  fdrc.gov.af