آمریت عمومی دفتر ریاست

وظایف و مسؤلیت ها:

آمریت عمومی دفتر ریاست، یکی از بخش های  مهم در تطبیق اهداف و وظایف اساسی د افغانستان بانک به شمار میرود. این آمریت  از طریق ارتباطات با شرکاء بانک، سیاست ها و پالیسی های بانک مرکزی را انتقال داده و بازیگران مارکیت را از آخرین وقایع اقتصادی و پیشبینی در مورد نرخ تورم، رشد اقتصادی و ثبات نظام مالی آگاه میسازد.

طی مراحل اسناد وآرشیف آن وسیستماتیزه کردن روابط کاری د افغانستان بانک همچنان از جمله وظایف این آمریت به شمار میرود .

تشکیل :

آمریت عمومی دفتر ریاست دارای دو معاونیت در بخش های نشرات و ارتباطات و اسناد و پروتوکول است که هر کدام مدیریت های تحت اثر خود را رهبری می کنند.

معاونیت نشرات و ارتباطات :

اداره  امور نشراتی و ارتباطی د افغانستان بانک با شرکأ، طرح، پلان و برنامه ریزی برای روابط عامه بانک مرکزی، ارائه معلومات و آگاهی مردم از سیاست های کُلی بانک مرکزی، تلاش برای آگاهی عامه از مقررات، قوانین و سیاست های بانک مرکزی در زمینه ثبات قیم وایجاد سکتور مستحکم مالی، تامین روابط بانک با سایر ادارات، طرح، پلان و برنامه ریزی برای تبلیغ، اهداف، وظایف و ارزش های اساسی د افغانستان بانک، نوشته و ایدیت مضامین  مربوط به امور نشراتی و ارتباطی د افغانستان بانک از جمله وظایف این معاونیت می باشد. مدیریت های نشرات، ارتباطات و ترجمه در چارچوب این معاونیت کار می کنند .

مدیریت ارتباطات:

نظارت از فعالیت ها و کارهای بخش ارتباطات، ایجاد ارتباط مستحکم با شرکای بانک (حکومت، پارلمان، رسانه ها، مردم، سکتور خصوصی، جامعه اکادمیک و ...) ارسال اخبار و اطلاعات از دست آورد های د افغانستان بانک، نظارت از مطالب و محتوای وبسایت داخلی و خارجی د افغانستان بانک، رساندن نظرات و شکایات مردم در خصوص مسایل اقتصادی، تجارتی و بر عکس آن انتقال سیاست ها، اهداف، وظایف و ارزش های محوری بانک مرکزی از جمله فعالیت های اند که این مدیریت به عهده دارد.

مدیریت نشرات :

مدیریت نشرات این آمریت منحیث یگانه مرجع نشراتی و اطلاع رسانی د افغانستان بانک فعالیت مینماید، این مدیریت انعکاس فعالیت ها، سیاست ها، اهداف، وظایف بانک مرکزی و دستآورد های د افغانستان بانک را از طریق ابزار گوناگون نشراتی مثل مجله ماهوار، راپور سالانه، رساله های تصویری و سایر مواد نشراتی، به عهده دارد.

بخش ترجمه :

این بخش ترجمه مطالب و موارد ضروری  از زبان انگلیسی به لسان های رسمی( دری و پشتو)  و عکس آن، ترجمه اسناد د افغانستان بانک برای ارتباطات و روابط عامه و سایر موادی که برای اهداف کلیدی و وظایف محوری د افغانستان بانک لازم و ضروری میباشد، ترجمه اسناد و مطالب مربوط به بخش نشرات از زبان انگلیسی به دری و پشتو و از دری و پشتو به انگلیسی، ترجمه قوانین، مقرره ها، پالیسی ها، سوالنامه ها و سایر اسناد ومکاتیب مربوطه به سایر شعبات د افغانستان بانک را به عهده دارد.

معاونیت اسناد وپروتوکول :

نظارت از پیشبرد امور اسناد و آرشیف بانک، ایجاد سهولت ارائه اسناد برای شعبات د افغانستان بانک ، ثبت اجراات شعبات د افغانستان بانک و طی مراحل تمام اسناد داخلی و خارجی بانک با شرکاء، نظارت و بررسی از ثبت و صدور تصاویب هیئت عامل، ثبت احکام هیئت عامل، طی مراحل ویزه و پاسپورت کارمندان د افغانستان بانک و کارمندان خارجی سایر بانکها، پاسخ به مکاتیب و استعلامیه های سایر ادارات، ارتباط دایمی با شرکاء د افغانستان بانک، نظارت و پیگیری اسناد مهم ارسالی د افغانستان بانک به سایر ادارات دولتی و خصوصی، از وظایف این معاونیت است. در چارچوب معاونیت اسناد و پروتوکول، مدیریت های اسناد و آرشیف و پروتوکول فعالیت می کنند.

مدیریت اسناد و آرشیف :

مدیریت اسناد و آرشیف آمریت عمومی دفتر ریاست منحیث یگانه کانون و مرکز تحریرات، انسجام، پیگیری، حفظ و آرشیف تمام اسناد د افغانستان بانک عمل میکند، این مدیریت نظارت و رهنمایی کارمندان بخش اسناد، تهیه و ایدیت مکاتیب ارسالی بانک به سایر ادارات دولتی، نظارت از تمام روند ثبت، صادره و وارده اسناد د افغانستان بانک، حفظ و آرشیف ایمنی تمام اسناد د افغانستان بانک،  نظارت و تعقیب ثبت احکام هیئت عامل، حفظ و نگهداشت اصل حکم و ارسال کاپی آن غرض اجراات به شعبات ذیربط، آرشیف راپور های سیاست پولی، سکتور مالی و سایر اسناد مهم و ضروری را به عهده دارد.

بخش پروتوکول :

بخش پروتوکول آمریت عمومی دفتر ریاست مسؤلیت دارد تا زمینه های سهولت اخذ پاسپورت، ویزه و سایر مسائل تشریفاتی را برای اعضای محترم شورای عالی هیئت محترم عامل و سایر کارمندان محترم د افغانستان بانک فراهم نماید. این بخش رابطۀ د افغانستان بانک را با اداره محترم امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تأمین می کند.