ابزارهای سیاست پولی

د افغانستان بانک برای کنترول میزان پایه پولی از دو ابزار یعنی فروش اسعار و لیلام اوراق سرمایوی بانک مرکزی منحیث وسایل اولیه سیاست پولی استفاده مینماید.

1. فروش اسعار از طریق روند مزایده: فروش اسعار در چارچوب مقرره خرید و فروش اسعار از طریق پروسه مزایده (لیلام) آزاد و شفاف با اشتراک بانکهای تجارتی و صرافان دارای جواز، هفته دو بار از جانب بانک مرکزی صورت میگیرد

2. لیلام اوراق سرمایوی: ابزار دومی که منجانب بانک مرکزی جهت کنترول پایه پولی مورد استفاده قرار میگیرد عبارت از فروش اوراق سرمایوی و یا (Capital Notes) میباشد که بشکل هفته وار به بانک های تجارتی بفروش میرسد. قابل ذکر است اینکه د افغانستان بانک بمنظور استفاده بیشتر از این ابزار که میتواند میزان اتکا بر  فروش اسعار خارجی را کاهش دهد، از اوایل ماه حمل سالروان مالی اوراق سرمایوی با موعد سررسید یک هفته (7 روز) را در پهلوی اوراق سرمایوی 28 روزه،  182 روزه و 364  روزه  معرفی نموده که این کار زمینه سرمایه گذاری در این اوراق را بیشتر میسازد. همچنان د افغانستان بانک در نظر دارد تا با ترویج بازار ثانوی اوراق سرمایوی، سهم این ابزار را در کنترول نقدینگی افزایش دهد.

ضمناً د افغانستان بانک  ابزار های دیگر پولی مانند ذخایر اجباری (Required Reserves) را نیز در اختیار دارد که حسب لزوم دید از این ابزار برعلاوه تأمین اهداف احتیاطی- نظارتی به هدف اجرای سیاست پولی  نیز استفاده مینماید. در حال حاضر نسبت سپرده ذخایر اجباری در افغانستان 8 فیصد میباشد.