پالیسی نرخ مبادله

طبق صراحت ماده 69 قانون د افغانستان بانک، طرح، اتخاذ، و اجرای سیاست ارزی کشور از جمله وظایف انحصاری د افغانستان بانک میباشد. د افغانستان بانک از جمله هشت نوع رژیم های ارزی رایج در دنیا، رژیم نرخ مبادله انعطاف پذیر مدیریت شده (Managed Floating  Exchange Rate)  را انتخاب نموده است. تحت این رژیم،  نرخ  مبادله در مقابل اسعار در بازار به اساس عرضه و تقاضا تعیین میگردد.

این سیاست ارزی با در نظر داشت شرایط اقتصادی، بیلانس تادیات (واردات و صادرات)، درجه باز بودن اقتصادی (ورود و خروج اسعار) اتخاذ شده است. در چهارچوب این سیاست ارزی، بانک مرکزی نرخ مبادله را هدف قرار نمیدهد. در عین حال به دلیل تاثیرات منفی نوسانات نرخ مبادله بر توقعات فعالین عرصه اقتصاد ویا مستهلکین و سرمایه گذاران و نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها، بانک مرکزی رفتار نرخ مبادله را به دقت زیر نظر دارد و با استفاده از ابزار و امکانات خود حتی المقدور نوسات نرخ مبادله را مهار مینماید.