آمریت اداره خطرات مالی

آمریت اداره خطرات مالی به تاریخ اول جنوری سال 2008 میلادی بخاطر سلامت دارایی و اداره خطرات احتمالی در چوکات تشکیلاتی د افغانستان بانک ایجاد گردید. چون ارزیابی عملکردهای سیستم بانکی از دید خطرات ایجاب مینماید تا افراد مسلکی ومتخصص در رشته خطرات مالی استخدام و آموزش داده شوند، در همان اوائل تعداد 13 نفر از کارمندان این مدیریت برای آشنایی وافزایش مهارت شان در عرصه خطرات مالی بوسیله د افغانستان بانک عازم کشور های بیرونی مانند ترکیه، هندوستان ، مالیزیا وفلپین گردیدند. بعد از دریافت آموزش های لازم در این بخش دو باره درمدیریت خطرات مالی به وظایف خویش ادامه دادند. کار نخست این آمریت از دیپارتمنت های مربوطه د افغانستان بانک به صورت آزمایشی آغاز گردید. بعداً باهماهنگی آمریت عمومی نظارت امور مالی از سیستم مالی وبانکی کشور ارزیابی به عمل آوردند ونیز مصروف ارزیابی و تحلیل خطرات احتمالی از بخش های مربوطه وتهیه راپور از بانک های مجوز گردیدند.

هدف

این آمریت، خطراتی که د افغانستان بانک را از ناحیه خطرات عملیاتی، خطرات مارکیت، خطرات سیالیت و نرخ مبادلهء اسعار، خطرات اداره، مدیریت خطرات تکنالوژی، خطرات شهرت وغیره تهدید می کند، جستجو کرده و بعد از تحلیل و ارزیابی راهکار های مؤثر وتطبیق مودل های عملی و استندرد های که از طرف کمیته بازل معرفی شده در هربخش برای بهبود کاری استفاده می نماید، تا د افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور در انجام وظایف اساسی و بنیادی اش که همانا ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی ، بیلانس  تادیات ، کاهش تورم، سیاست اسعاری وغیره است، مؤثرانه عمل نماید.

ساختار تشکیلاتی

آمریت خطرات مالی دارای معاونیت خطرات مالی و معاونیت خطرات غیر مالی است که در چوکات معاونیت 4 بخش مصروف انجام وظایف می باشد. در چارچوب معاونیت خطرات، خطرات مالی بخش های خطرات اعتباری و خطرات بازار و در چارچوب تشکیلات  معاونیت غیر مالی  بخش های  بشری و عملیاتی خدمات و تکنالوژی فعالیت می نمایند.