اولین بانک قرضه های کوچک

نوع بانک: بانک تجارتی
نمبر ثبت: ۱۱۲۰۱
تاریخ جوازدهی: ۱۸ مارچ ۲۰۰۴
رئیس هیئت عامل: فرانک وندر پول
شماره تماس:  ۷۹۰۰۱۰۱۰۴, ۷۹۰۰۱۰۱۰۵ (۰)  ۹۳+
فکس: -
پوست بکس: -
ایمیل آدرس: info@fmfb.com.af,frank.vanderpoll@fmfb.com.af
ویب سایت: www.fmfb.com.af 
سویفت: FMFBAFKA
آدرس: سرک۲، خانه نمبر۴، شهر نو نزدیک سفارت هالند، کابل- افغانستان