مقرره های بانکداری اسلامی

عنوان رده
مقرره اقدامات تنفیذی
محتویات: مقرره اقدامات تنفیذی
مقرره های بانکداری اسلامی مشاهده جزئیات
سند مقرراتی د افغانستان بانک در مورد متنوع سازی خطرات دارائی ها و وضع محدودیت ها بالای قروض بزرگ نهاد های بانکی درامورمالی اسلامی
محتویات: سند مقرراتی د افغانستان بانک در مورد متنوع سازی خطرات دارائی ها و وضع محدودیت ها بالای قروض بزرگ نهاد های بانکی درامورمالی اسلامی
مقرره های بانکداری اسلامی مشاهده جزئیات
مقرره ادارۀ خطرات سیالیت (نقدینگی) بانکداری اسلامی
محتویات: مقرره ادارۀ خطرات سیالیت (نقدینگی) بانکداری اسلامی
مقرره های بانکداری اسلامی مشاهده جزئیات
مقررۀ کفایت سرمایه
محتویات: مقررۀ کفایت سرمایه
مقرره های بانکداری اسلامی مشاهده جزئیات

طرح کلی محصولات

عنوان رده
رهنمود محصول مشارکه
محتویات: رهنمود محصول مشارکه
طرح کلی محصولات مشاهده جزئیات

پارامترهای شرعی

عنوان رده

رهنمودها

عنوان رده

کتاب راهنما

عنوان رده
رهنمود بررسی اصول شریعت
محتویات: رهنمود بررسی اصول شریعت
کتاب راهنما مشاهده جزئیات
رهنمود ارزيابی اعضای بورد شرعی
محتویات: رهنمود ارزيابی اعضای بورد شرعی
کتاب راهنما مشاهده جزئیات
رهنمود رعایت اصول شریعت
محتویات: رهنمود رعایت اصول شریعت
کتاب راهنما مشاهده جزئیات
منول نظارت خارج ساحه
محتویات: منول نظارت خارج ساحه
کتاب راهنما مشاهده جزئیات

سایرین

عنوان رده
لایحهء وظایف بورد نظارت شرعی
محتویات: لایحهء وظایف بورد نظارت شرعی
سایرین مشاهده جزئیات