آمریت عمومی مالی و محاسبه

آمریت عمومی مالی و محاسبه، طوریکه از نامش پیداست امور مالی و محاسبه، بشمول ترتیب راپور های مالی، تهیه وترتیب بودجه (عادی وانکشافی)، اجرای معاشات، اجرای قرضه برای کارکنان، اجرای طلبات، تادیات نقدی، ثبت و کنترول دارایی های ثابت و طی مراحل معاملات مختلف حسابی را به پیش می برد.

ساختار تشکیلاتی:

آمریت عمومی مالی ومحاسبه دارای سه معاونیت: محاسبه، راپوردهی و کنترول، و بودجه،  پلان و استراتیژی می باشد که هریک با شعبات ذیربط  خویش تحت نظر آمریت عمومی مالی و محاسبه فعالیت می نمایند.

معاونیت محاسبه:

معاونیت محاسبه آمریت عمومی مالی و محاسبه مکلفیت دارد تا تمام امور محاسبه و معاملات مالی را از مراحل ابتدایی الی مراحل نهایی آن ملاحظه، ارزیابی وطی مراحل نماید که این روند مطابق طرزالعمل های معیاری محاسبه و معیارهای بین المللی راپوردهی مالی و محاسبوی صورت می گیرد. تمام معاملات محاسبوی شعبات آمریت عمومی مالی  (سی بی اس، معاشات، طلبات، قرضه، تادیات نقدی، بانکهای خارجی، و دارایی های ثابت) توسط معاونیت محاسبه ارزیابی و در مراحل نهایی تایید و اجراأت میگردد. تهیه و تعدیل طرزالعمل و پالیسی های کاری برای شعبات فوق الذکر از مسوولیت های دیگر معاونیت محاسبه بوده و مکلف است تا در تهیه راپورهای مالی (بیلانس شیت و دیگر راپورها) آمر عمومی مالی ومحاسبه را همکاری و یاری رساند. اندراج اسناد مصارف و عواید وتصفیه به شکل " پریپیمنت اکرول ، تحلیل و ترتیب بیلانس آزمایشی و بیلانس شیت از وظایف عمده معاونیت محاسبه  آمریت عمومی مالی و محاسبه میباشد.

مدیریت های (پروژه های انتقالی)، تحلیل و ارزیابی، محاسبه نمایندگی ها، بانکهای خارجی، معاشات، طلبات، وجوه نقدی، دارای های ثابت و سی بی اس تحت اثر این معاونیت کار می کنند.

معاونیت  راپوردهی و کنترول:

معاونیت راپور دهی و کنترول آمریت عمومی مالی و محاسبه مسئولیت دارد تا راپور های مالی را تهیه و امور محاسبوی و مالی آمریت عمومی مالی ومحاسبه را کنترول نماید . این معاونیت منحیث یک عضو وسرتیم در هماهنگی با دیگر مدیریت ها وشعبات ذیدخل این آمریت  در تهیه و ترتیب راپور عملیاتی سالانه د افغانستان بانک جهت ارسال به شورای ملی افغانستان ( ولسی جرگه ) سهیم میباشد .

معاونیت کنترول و راپوردهی آمریت عمومی مالی و محاسبه مدیریت های کنترول، راپوردهی، اجرائیه، حفظیه و کارکنان آمریت عمومی مالی و محاسبه در دفاتر زون های د افغانستان بانک تحت اثر این معاونیت وظیفه اجرا می کنند.

معاونیت بودجه، پلان و استراتیژی:

معاونیت بودجه، پلان و استراتیژی آمریت عمومی مالی و محاسبه، بودجه د افغانستان بانک را طبق پالیسی بودجه وسایرمقرره های مربوط با هماهنگی مدیریت ها و آمریت ها تهیه و به هیأت عامل و شورای عالی د افغانستان بانک جهت منظوری ارایه می نماید. این معاونیت همچنان مکلف است تا تحلیل های احصائیوی و راپور های مختلف را در موارد بودجه و پلان در موقع ضرورت برای آمر عمومی مالی و مقامات د افغانستان بانک ترتیب و ارائه نماید. این معاونیت دارای دو مدیریت بودجه،  پلان و استراتیژی است.