مقرره ها

مقرره ها

عنوان رده
پالیسی سیستم پرداخت بین البانکی و تصفیه اوراق بهادار افغانستان (AIPSSS (RTGS – ACH
محتویات: پالیسی سیستم پرداخت بین البانکی و تصفیه اوراق بهادار افغانستان (AIPSSS (RTGS – ACH
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقررۀ انتقالات الکترونیکی وجوه
محتویات: مقررۀ انتقالات الکترونیکی وجوه
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره ثبت تأمین هزینه ها
محتویات: مقرره ثبت تأمین هزینه ها
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره جوازدهی و نظارت از سیستم‌های پرداخت و انتقال اوراق بهادار (مجری خدمات تادیات)
محتویات: مقرره جوازدهی و نظارت از سیستم‌های پرداخت و انتقال اوراق بهادار (مجری خدمات تادیات)
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره بازار ثانوی برای اوراق سرمایوی
محتویات: مقرره بازار ثانوی برای اوراق سرمایوی
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره لیلام اسعار خارجی
محتویات: مقرره لیلام اسعار خارجی
مقرره ها مشاهده جزئیات
تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی
محتویات: تعدیلات مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی
محتویات: مقررۀ کنترول و راپور دهی انتقال پول، اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم
محتویات: مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره قروض بزرگ
محتویات: مقرره قروض بزرگ
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره کفایت سرمایه
محتویات: مقرره کفایت سرمایه
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم
محتویات: مقرره مسئولیت ها و اقدامات بازدارنده علیه پولشویی و تمویل تروریزم
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره اجاره مالی سال 1394 ه ش
محتویات: مقرره اجاره مالی سال 1394 ه ش
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره تنظیم فعالیت ھای صرافان و فراھم کنندگان خدمات پولی
محتویات: مقرره تنظیم فعالیت ھای صرافان و فراھم کنندگان خدمات پولی
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره وضعيت باز اسعار خارجی
محتویات: مقرره وضعيت باز اسعار خارجی
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره محاسبه و اداره سياليت
محتویات: مقرره محاسبه و اداره سياليت
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره جواز دهی
محتویات: مقرره جواز دهی
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره طرز اجراآت
محتویات: مقرره طرز اجراآت
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره موسسات مالی قرضه های کوچک
محتویات: مقرره موسسات مالی قرضه های کوچک
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره سهم استحقاقی ذیصلاحیت
محتویات: مقرره سهم استحقاقی ذیصلاحیت
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقررۀ عملیات تادیات داخلی د افغانستان بانک
محتویات: مقررۀ عملیات تادیات داخلی د افغانستان بانک
مقرره ها مشاهده جزئیات
نشربانکنوت های جدید
محتویات: نشربانکنوت های جدید
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره فعاليت های ممنوعه و مجاز مؤسسات بانکی
محتویات: مقرره فعاليت های ممنوعه و مجاز مؤسسات بانکی
مقرره ها مشاهده جزئیات
مقرره ذخيره الزامی بتاسی از پاليسی پولی
محتویات: مقرره ذخيره الزامی بتاسی از پاليسی پولی
مقرره ها مشاهده جزئیات