اعلان کاریابی

محتویات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دورۀ کارآموزی
د افغانستان بانک منحیث نماینده مالی، بانکداری و مشاور دولت با در نظر داشت اصل ماده پنجم استراتیژیک خویش که اداره جمعی سالم میباشد، وجایب و مکلفیت های مشخص را در این راستا دنبال نموده که از آن جمله با ساخت پالیسی دوره پرکتیک فراهم نمودن زمینه دوره...
Aug 07, 2016 -