سکتور مالی

سیاست های پولی و اسعاری در هماهنگی نزدیک با سیاست های مالی کشور طرح و تطبیق میگردد. روی این ملحوظ بانک مرکزی با وزارت مالیه در ارتباط مستقیم میباشد. سکتور مالی آمریت عمومی سیاست پولی آمار و ارقام مختلف مانندعواید و مصارف دولت، منابع تمویل بودجه ملی، و غیره را از بخش های مختلف وزارت مالیه بدست میآورد. بعد از جمع آوری، ارقام متذکره از جانب مامور احصائیه این بخش مرور شده و حسب ضرورت این اداره درج جداول مخصوص میگردد. ارقام نهایی بدسترس تحلیلگران این بخش قرار میگیرد که برمبنای آن تحلیل های اقتصادی برای دوره های مختلف زمانی ترتیب گردیده و جهت مرور و تدقیق به معاون تحقیقی بخش سکتور مالی و پولی ارایه میگردد. بعد از مرور و گزارش  های تحلیلی از طریق نشریه های اقتصادی بانک مرکزی جهت دسترسی استفاده کنندگان به نشر میرسد. برعلاوه، سکتور مالی آمریت عمومی سیاست پولی بشکل ماهوار در جلسات کمیته مدیریت نقدینگی و یا

(Cash Management Committee) که با اشتراک وزارت محترم مالیه برگزار میگردد اشتراک میورزد. این کمیته وظیفه دارد تا در مورد  تطبیق چگونگی مصارف دولت، جمع آوری عواید، موفقیت و عدم موفقیت دولت در تطبیق بودجه دولت طی یک ماه گذشته تبادل نظر نموده و در رفع کمبودی ها ونواقص موجود تصمیم گیری نماید.