ارزش های اساسی و محوری د افغانستان بانک

ارزش های اساسی و محوری، اساس اجراآت د افغانستان بانک را تشکیل میدهد. این ارزش ها بیانگر هویت د افغانستان بانک بوده و انعکاس دهندۀ مسیر و حرکت د افغانستان بانک است. کارکنان د افغانستان بانک در حین اجرای وظایف شان مکلف اند تا ارزش های اساسی و محوری این بانک را در نظر داشته باشند. ارزش های اساسی د افغانستان بانک قرار ذیل می باشد :

۱. تعهد به تامین منافع عامه

د افغانستان بانک به رفع ضروریات عامه متعهد می باشد.

۲. حسن التفات به مراجع ذیربط و ذینفع

د افغانستان بانک مکلف است تا بهترین خدمات را به مراجع ذیربط و ذینفع مانند مردم، شورای ملی و حکومت (که د افغانستان بانک بحیث نماینده پولی آن عمل مینماید) عرضه  نماید.

۳. حسن سلوک و درستکاری

د افغانستان بانک وکارمندان آن به رعایت شئون مسلکی و درستکاری در فعالیت های خویش متعهد هستند.

۴. شفافیت

د افغانستان بانک به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی، نظارت عامه را بر تمام اقدامات خویش پذیرفته و از آن استقبال مینماید.

۵. رهبری نمونوی

د افغانستان بانک متهعد است تا در سطع سازمانی و انفرادی با ارائه عملکرد مطلوب جایگاه خویش را بحیث الگو و نمونه تثبیت نماید .

۶. کارگروهی

د افغانستان بانک به تشویق و ترویج فرهنگ کار گروهی و جمعی در سطوح مختلف این نهاد ملتزم می باشد .

۷. مساوات و عدالت

د افغانستان بانک به رعایت اصل برخورد منصفانه، عاری از هرگونه تبعیض، تعصب و بدور از هر گونه ملاحظات غیر مسلکی با تمام کارکنان، مشتریان و سایر مراجع ذیربط التزام دارد. این امر شامل ایجاد فضای مناسب کاری و رعایت تساوی جنسیتی (جندر) نیز می گردد .

۸. حفظ  محرمیت

حفظ سطح محرمیت در تمام سطوح (روابط و معاملات) د افغانستان بانک با تمام کارکنان، مشتریان و سایر مراجع ذیربط به عنوان اصل خدشه نا پذیر و غیر قابل اغماض محسوب می شود .