اهداف

هدف عمدۀ د افغانستان بانک عبارت از تامین و حفظ ثبات قیمت های داخلی است، سایر اهداف د افغانستان بانک که تابع هدف اولیه آن میباشد، عبارت اند از حمایه سیالیت (نقدینه گی)، قابلیت پرداخت دیون، فعالیت مؤثر سیستم ثابت مالی متکی بر اقتصاد بازار و تقویه سیستم پرداخت مصئون، سالم و مؤثر ملی. د افغانستان بانک با در نظر داشت هدف اولیه اش سیاست های کُلی اقتصادی دولت را حمایه و رشد اقتصادی دوامدار را تقویه مینماید.