نشرات

د افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا از طریق نشرات خویش، ارتباطات سالم و مؤثر را بین د افغانستان بانک و شرکای ذینفع ایجاد نماید، با در نظرداشت اهمیت نشرات در زمینه تطبیق سیاست پولی، عملکرد نظام بانکی و سایر اهداف د افغانستان بانک، اینک مواد نشراتی د افغانستان بانک را در قالب مجله ماهوار بانک، راپور های سالانه، جزوه تاریخچه د افغانستان بانک، بولتن های احصایوی و اقتصادی، کتاب سیر سکه و بانکنوت در افغانستان، رساله های تصویری تحایف اهدا شده به روئسایی جمهور و سایر رجال برجستۀ افغانستان و  سایر مواد نشراتی را از این طریق در دسترس شرکای ذینفع، مردم،رسانه ها، سکتور خصوصی، حکومت، شورای ملی و جامعه اکادمیک قرار میدهد.