آمریت تدارکات

آمریت تدارکات به تأسی از قانون تدارکات عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 21 فبروری 2015 به عنوان آمریت جداگانه در چارچوب د افغانستان بانک ایجاد گردید. این آمریت مسئول پیشبرد و رسیدگی به تمام فعالیت های تدارکاتی و تنظیم قرار داد های د افغانستان بانک می باشد. هدف اساسی این آمریت را ایجاد یک محل واحد ارتباط برای تمام فعالیت های تدارکاتی و تنظیم قرار داد های د افغانستان بانک تشکیل میدهد.

سایر اهداف:

سایر اهداف آمریت  تدارکات را خریداری و ارائه  اجناس و خدمات طبق نیازمندی های سالانۀ  داخلی د افغانستان بانک در پرتو قانون و طرزالعمل تدارکات عامه وبا در نظر داشت نکات زیر تشکیل میدهد:

1- حصول اطمینان از شفافیت در طی مراحل تدارکات ؛

2-کنترول امور مالی ومصارف عامه بطور مؤثر؛

3- حصول اطمینان از صرفه جویی در تهیه وتدارکات اجناس، انجام کارها  وارائه خدمات؛

4- ارائه فرصت های داوطلبی برای تمام داوطلبان شایسته جهت اشتراک در روند تدارکات ومناقصه ها؛