اهداف اولیه و اصلی سیاست پولی

طبق صراحت ماده دوم قانون د افغانستان بانک، هدف اولیه بانک مرکزی را دستیابی و حفظ ثبات قیمت های داخلی تشکیل میدهد. دست یابی به این هدف بدون تأمین و حفظ ثبات در ارزش پول ملی در برابر قیمت کالا ها و خدمات امکان پذیر نیست. از آنجاییکه افغانستان دارای یک اقتصاد باز و دارای کسری تجاری میباشد، ثبات قیمت های داخلی از نوسانات نرخ مبادله متاثر میگردد، بناً بانک مرکزی تغییرات در ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی را به دقت کامل زیر نظر داشته و بمنظور جلوگیری از نوسانات حاد در نرخ مبادله و جلوگیری از تاثیرات چنین نوسانات بالای سطح قیمت ها و سایر شاخص های اقتصادی در چارچوب نظام ارزی آزاد (متحول) مدیریت شدهManaged Floating Exchange Rate  جهت تامین هدف اولیه خود در بازار مداخله مینماید.

مانند هر اقتصاد دیگر، در افغانستان ارزش پول ملی در برابر کالا ها و خدمات و در برابر اسعار به عوامل عرضه و تقاضا بستگی دارد. تقاضا برای پول ملی در اقتصاد افغانستان به میزان تقاضای معاملاتی یعنی فعالیت های اقتصادی در کشور (رشد حقیقی اقتصاد) و تغییر در گرایش مردم بر استفاده از پول ملی بستگی دارد.

در حال حاضر عمده ترین عامل تقاضا برای افغانی را مصارف دولت تشکیل میدهد. طرح سیاست پولی یعنی اتخاذ تصمیم درباره افزایش و یا کاهش عرضه پول (کنترول حجم نقدینگی) در اقتصاد بادر نظرداشت میزان تقاضا برای افغانی صورت میگیرد. فلهذا طرح سیاست پولی بادر نظر داشت سیاست مالی کشور (برنامه مصارف/عواید دولت) صورت میگیرد. در عین حال، تغییرات فصلی، رونق و یا رکود سکتور حقیقی نیز در کاهش و یا افزایش تقاضا برای افغانی تاثیر گذار میباشد.